Název:

Zpracování přirozeného jazyka

Zkratka:ZPD
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Porozumět počítačovému zpracování přirozeného jazyka a naučit se aplikovat základní algoritmy a metody v této oblasti. Seznámit se s algoritmickým popisem jednotlivých jazykových rovin: morfologické, syntaktické, sémantické a pragmatické a se zdroji jazykových dat - korpusy. Pochopit základní principy reprezentace znalostí, inference a vztahů k umělé inteligenci. Na každé rovině se vždy seznámit s teoretickými východisky, ale i používaným algoritmickým popisem a nástroji. Seznámit se s možnostmi kombinace těchto nástrojů do složitějších systémů.
Anotace:
  Východiska počítačového zpracování přirozeného jazyka, jazyková data v korpusech, roviny: fonetika, fonologie, morfologie, syntax, sémantika, pragmatika, klasické a formální gramatiky: reprezentace morfologických a syntaktických struktur, reprezentace významu, bezkontextové gramatiky a jejich kontextová rozšíření, gramatiky DCG (Definite Clause Grammars), algoritmus CKY (Cocke-Kasami-Younger), chart-parsing, problém víceznačnosti, počítačové slovníky: reprezentace znalostí o lexikálních jednotkách, typy slovníků, lexikální sémantika, reprezentace významu věty, princip kompozicionality: skládání významů, sémantické klasifikace: valenční rámce, predikáty, ontologie, transparentní intenzionální logika a její aplikace na analýzu významů vět přirozeného jazyka, pragmatika: sémantická a pragmatická povaha jmenných skupin, struktura promluvy, deiktické výrazy, kontexty, porozumění jazyku: význam, inference a reprezentace znalostí.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti se seznámí s metodami, postupy a nástroji, které se používají v oblasti zpracování přirozeného jazyka, budou schopni navrhovat programy pro komunikaci v přirozeném jazyce, analyzátory a jednoduché odvozovací systémy pracující s přirozeným jazykem.
Osnova přednášek:
 
  1. Pokročilé metody kategorizace textů, podobnost dokumentů
  2. Morfologická analýza na počítači, flektivní a derivativní morfologie, struktura trie pro uložení slovníku
  3. Syntaktická analýza přirozeného jazyka pro jazykové modelování
  4. Pravděpodobnostní syntaktická analýza, automatické zarovnávání textů, strojový překlad
  5. Lexikální sémantika, slovníky vs. encyklopedie, princip kompozicionality
  6. Technologie sémantického webu, ontologie, OWL
Literatura referenční:
 
  • Allen, J., Natural language understanding. 2nd ed. Redwood City : Benjamin/Cummings Publishing Company, 1995. ISBN 0-8053-0334-0.
  • Manning, C. D., Schütze, H., Foundations of Statistical Natural Language Processing, MIT Press, 1999, ISBN 0-262-13360-1.
Literatura studijní:
 
  • Hajičová, E., Panevová, J., Sgall, P., Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky, sv. I., Teoretická lingvistika, Praha: Karolinum, 2002, ISBN 8024604701.
  • Mařík,V., Štěpánková,O., Lažanský, J. a kol.: Umělá inteligence (4), ACADEMIA Praha, 2003, ISBN 80-200-1044-0.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29