Název:

Základy hudební akustiky

Zkratka:ZHA (FEKT BPC-ZHA)
Ak.rok:2019/2020
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
MITAINSPE-povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Přikryl Lubor, RNDr. (FEI)
Zástupce garanta:Černocký Jan, doc. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Přikryl Lubor, RNDr. (UTKO)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s hudebním významem fyzikálních jevů, především zvukových vln a kmitů, a s hudebním významem fyzikálních veličin, týkajících se akustického vlnění.
Anotace:
  Studenti se seznámí se vznikem akustického vlnění v hudebních nástrojích, s jeho šířením v prostoru a vnímáním lidským sluchem. Dále budou porovnávány hudební a fyzikální pohledy na veličiny, související s kmity a vlnami, především vzahy mezi frekvencí kmitů a notami, mezi spektrálními vlastnostmi tónů a jejich hudebními kvalitami, časové a prostorové změny parametrů tónů v souvislosti s interpretací a poslechem hudebního díla.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Jsou požadovány znalosti základních fyzikálních pojmů z oblasti kmitů a vlnění.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní pojmy akustiky,
- vysvětlit princip funkce a charakterizovat tón hudebního nástroje,
- vysvětlit možnosti a omezení hudebních nástrojů,
- popsat vliv akustiky prostoru při interpretaci hudby,
- charakterizovat prostory vhodné pro záznam jednotlivých žánrů a popsat záznamový řetězec,
- využít moderní technologie pro analýzu hry na hudební nástroj
- popsat modifikace parametrů, o kterých pojednává hudební akustika, pomocí digitálních efektů.
Osnova přednášek:
 1. Rozdělení akustiky. Hudba jako kmitání a vlnění.
2. Frekvenční a časové vlastnosti tónu.
3. Vztahy mezi notami a frekvencí kmitání - tónové soustavy, ladění.
4. Principy funkce hudebních nástrojů,
5. Frekvenční a prostorová charakteristika akustického vyzařování nástrojů.
6. Vyjádření interpreta pomocí hudebního nástroje,
7. Možnosti a omezení jednotlivých hudebních nástrojů.
8. Vnímání zvuku.
9. Slyšení - frekvenční parametry, principy binaurálního slyšení.
10. Šíření zvuku - časové vlastnosti, dopad konečné rychlosti zvuku na interpretaci, na poslech a na nahrávání.
11. Šíření zvuku - prostorová akustika. Teorie, praktické zásady a využití akustiky prostoru.
12. Digitální efekty, související s jednotlivými pojednávanými principy hudební akustiky.
13. Využití nahrávacích technologií pro analýzu hry a pro vylepšení výkonu interpreta.
Literatura studijní:
 
  • Syrový, V. Hudební akustika. Praha: AMU, 2003. ISBN 978-80-7331-127-8
  • Špelda, A.: Hudební akustika. Praha: SPN, 1978.
  • Geist, B. Akustika - jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi. Praha: MUZIKUS s.r.o., 2005. ISBN 978-8086253312
Kontrolovaná výuka:
  Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, doplněného audio ukázkami. Účast na přednáškách je doporučená.

Průběžná kontrola studia:
  Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vypracování zprávy o akustice vybraného prostoru pro přednes hudby a na základě úspěšného absolvování písemného testu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163