Název:

Lékařské aplikace informatiky

Zkratka:UMI
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900130
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7030000
Garant:Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D. (UBMI)
Přednášející:Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D. (UBMI)
Cvičící:Kozumplík Jiří, doc. Ing., CSc. (UBMI)
Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy a vymezením lékařské informatiky. Studenti budou seznámeni se specifičností lékařských dat v informatice a s možností využití nástrojů informatiky v lékařství. Podrobněji budou vysvětleny vybrané aplikace a metodologie.
Anotace:
  Úvod do lékařské informatiky, technické přístupy v lékařské informatice. Lékařská data v počítači, zpracování dat, databáze, telemedicína. Pacientská data, kódování, klasifikace, pacientský počítačový záznam, biomedicínské signály a obrazy. Metody počítačové podpory diagnostiky, klinické diagnostické systémy, strategie získávání znalostí. Medicínské informační systémy, metodologie, klinické aplikace, technické aspekty. Metodologie zpracování medicínských dat, biostatistika, analýza signálů a obrazů. Modelování v diagnostice. Strukturování záznamů, standardy v medicínských informačních systémech. Základní ideje telematiky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalosti o databázových a informačních systémech, a zpacování údajů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní informace o medicínské informatice, její úloze a přístupech ke zpracování medicínských dat. Základy medicínských informačních systémů.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do lékařské informatiky, technické přístupy v lékařské informatice.
 2. Lékařská data v počítači, zpracování dat, databáze, telemedicína.
 3. Pacientská data, kódování, klasifikace.
 4. Pacientský počítačový záznam, biomedicínské signály a obrazy.
 5. Metody počítačové podpory diagnostiky, klinické diagnostické systémy.
 6. Strategie získávání znalostí, reprezentace znalostí, expertní systémy.
 7. Medicínské informační systémy, metodologie.
 8. Klinické aplikace medicínských inromačních systémů, technické aspekty.
 9. Metodologie zpracování medicínských dat, analýza signálů a obrazů.
 10. Biostatistika.
 11. Modelování v diagnostice.
 12. Strukturování záznamů, standardy v medicínských informačních systémech.
 13. Základní ideje telematiky.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Pacientský počítačový záznam, biomedicínské signály a obrazy.
 • Metody počítačové podpory diagnostiky.
 • Strategie získávání znalostí, použití expertních systémů.
 • Ukázka použití medicínských informačních systémů.
 • Metody zpracování medicínských dat, analýza signálů a obrazů.
 • Biostatistické metody.
 • Modelování v diagnostice.
Literatura referenční:
 
 • Bronzino, J.D.: The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, Boca Raton 1995.
 • van Bemmel, J.H. (ed.): Yearbook of Medical Informatics. Schattauer, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Literatura studijní:
 
 • Provazník, I: Elektronické texty přednášek na Internetu.
Kontrolovaná výuka:
  Nenahrazuje se.
Průběžná kontrola studia:
  Aktivní účast v laboratorní výuce.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60