Název:

Lékařské aplikace informatiky

Zkratka:UMI
Ak.rok:2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2602600
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7003000
Garant:Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D. (UBMI)
Přednášející:Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D. (UBMI)
Cvičící:Kozumplík Jiří, doc. Ing., CSc. (UBMI)
Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámení se základními pojmy a vymezením lékařské informatiky. Studenti budou seznámeni se specifičností lékařských dat v informatice a s možností využití nástrojů informatiky v lékařství. Podrobněji budou vysvětleny vybrané aplikace a metodologie.
Anotace:
  Úvod do lékařské informatiky, technické přístupy v lékařské informatice. Lékařská data v počítači, zpracování dat, databáze, telemedicína. Pacientská data, kódování, klasifikace, pacientský počítačový záznam, biomedicínské signály a obrazy. Metody počítačové podpory diagnostiky, klinické diagnostické systémy, strategie získávání znalostí. Medicínské informační systémy, metodologie, klinické aplikace, technické aspekty. Metodologie zpracování medicínských dat, biostatistika, analýza signálů a obrazů. Modelování v diagnostice. Strukturování záznamů, standardy v medicínských informačních systémech. Základní ideje telematiky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalosti o databázových a informačních systémech, a zpacování údajů.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní informace o medicínské informatice, její úloze a přístupech ke zpracování medicínských dat. Základy medicínských informačních systémů.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod do lékařské informatiky, technické přístupy v lékařské informatice.
 • Lékařská data v počítači, zpracování dat, databáze, telemedicína.
 • Pacientská data, kódování, klasifikace.
 • Pacientský počítačový záznam, biomedicínské signály a obrazy.
 • Metody počítačové podpory diagnostiky, klinické diagnostické systémy.
 • Strategie získávání znalostí, reprezentace znalostí, expertní systémy.
 • Medicínské informační systémy, metodologie.
 • Klinické aplikace medicínských inromačních systémů, technické aspekty.
 • Metodologie zpracování medicínských dat, analýza signálů a obrazů.
 • Biostatistika.
 • Modelování v diagnostice.
 • Strukturování záznamů, standardy v medicínských informačních systémech.
 • Základní ideje telematiky.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Pacientský počítačový záznam, biomedicínské signály a obrazy.
 • Metody počítačové podpory diagnostiky.
 • Strategie získávání znalostí, použití expertních systémů.
 • Ukázka použití medicínských informačních systémů.
 • Metody zpracování medicínských dat, analýza signálů a obrazů.
 • Biostatistické metody.
 • Modelování v diagnostice.
Literatura referenční:
 
 • Bronzino, J.D.: The Biomedical Engineering Handbook. CRC Press, Boca Raton 1995.
 • van Bemmel, J.H. (ed.): Yearbook of Medical Informatics. Schattauer, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.
Literatura studijní:
 
 • Provazník, I: Elektronické texty přednášek na Internetu.
Kontrolovaná výuka:
  Nenahrazuje se.
Průběžná kontrola studia:
  Aktivní účast v laboratorní výuce.
Podmínky zápočtu:
  Aktivní účast na laboratorní výuce.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77