Název:

Principy programovacích jazyků a OOP

Zkratka:IPP
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IPP/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200020
Garant:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS)
Přednášející:Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS)
Cvičící:Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Lukáš Roman, Ing., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Formální jazyky a překladače (IFJ), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Zvládnutí: orientace v programovacích jazycích, jednotlivých programovacích paradigmat, nároků na zpracování jednotlivých typů jazyků.
Anotace:
  Předmět nabízí základní klasifikaci programovacích jazyků s podrobnějším představením imperativních a deklarativních jazyků. V rámci imperativních jazyků budou představeny nestrukturované jazyky, blokově a modulárně strukturované jazyky i objektové paradigma. Úvod do funkcionálních a logických jazyků bude přednesen v rámci deklarativních jazyků. Budou též zmíněny teorie ležící v základu těchto paradigmat. Studenti budou také obeznámeni se způsoby zpracování jednotlivých typů progamovacích jazyků.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Formální jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty; překlady/analýza formálních jazyků. Zaměření na regulární a bezkontextové jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty a zpracování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou schopni rozlišovat typy a úroveň programovacích jazyků a orientovat se v problematice jak uživatelského zvládnutí daného paradigmatu, tak v problematice analýzy, či překladu daného typu programovacího jazyka.
Osnova přednášek:
 
 • Úvodní vymezení pojmů a problematiky
 • Úvod do imperativních jazyků - nestrukturované programovací jazyky
 • Blokově strukturované jazyky
 • Modulární jazyky
 • Objektově orientované jazyky
 • Některé zvláštnosti oběktově orientovaných jazyků
 • Srovnání imperativních programovacích jayzků a paradigmat
 • Úvod do deklarativních jazyků - lambda kalkul
 • Funkcionální jazyky
 • Logické programovací jazyky
 • Další typy deklarativních jazyků, srovnání
 • Hlavní rozdíly v práci a implementaci u imperativních a deklarativních jazyků
 • Shrnutí tématu, diskuze navazujících předmětů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Program, psaný v jazyce semináře, který student navštěvuje. V případě, že žádný programovací seminář aktuálně nenavštěvuje, je možné jazyk zvolit z dané nabídky.
Literatura referenční:
 
 • Sebesta, R.W.: Concepts of Programming Languages, 4th edition, ADDISON-WESLEY, 1999, ISBN 0-201-38596-1
Literatura studijní:
 
 • Texty přednášek v elektronické podobě
Kontrolovaná výuka:
  
 • Půlsemestrální zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi mohou být jak větné, tak volbou 1 z N, či kombinace obou, neexistuje náhradní/opravný termín. (20 bodů)
 • Vypracování projektů - 1 projekt (vytvoření programu, dle zadání) s příslušnou dokumentací. (20 bodů)
 • Závěrečná zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi mohou být jak větné, tak volbou 1 z N, či kombinace obou, 2 opravné termíny. (60 bodů)
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín - 20 bodů.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanoveném termínu - 20 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tj. 20 bodů ze 40.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77