Název:

Úvod do ekonomie a práva

Zkratka:IUE
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:263000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Bouša Zdeněk, Ing. (Děkanát)
Přednášející:Bouša Zdeněk, Ing. (Děkanát)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Děkanát FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit studenty s právním minimem v oblasti občanského a obchodního práva, rámcem daňové soustavy a ekonomickými nástroji pro řízení různých typů společností.
Anotace:
  Právní minimum v občanskoprávních a veřejnoprávních vztazích, daňová soustava, přímé a nepřímé daně, daně fyzický a právnických osob, společnosti a jejich řízení, základní obchodní strategie a etika v podnikání.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Orientace v základních právních normách, dovednost založit společnost s uplatněním nezbytných zákonných postupů, zpracování daňové přiznání a znalost základních ekonomických nástrojů a principů řízení společnosti.
Osnova přednášek:
 
 • Oblast soukromoprávní a veřejnoprávní.
 • Principy občanskoprávních vztahů.
 • Obecná ustanovení obchodního zákoníku.
 • Obchodní společnosti.
 • Zvláštní ustanovení o závazkových vztazích.
 • Daňová soustava a správa daní.
 • Daň z příjmu fyzických a právnických osob.
 • Daň z přidané hodnoty a spotřební daně.
 • Ekonomické nástroje k řízení obchodních společností.
 • Ekonomické ukazatele rentability a tvorby zisku.
 • Etika v podnikání.
 • Obchodní strategie.
 • Reklama a marketing.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Závěrečný seminář k právnímu minimu, test.
 • Závěrečný seminář k daňové soustavě, test.
 • Závěrečný seminář k problematice zřizování a řízení společností.
Literatura referenční:
 
 • Občanský zákoník
 • Obchodní zákoník
 • Zákon o správě daní a poplatcích
Literatura studijní:
 
 • Občanský zákoník
 • Obchodní zákoník
 • Zákon o správě daní a poplatcích
Kontrolovaná výuka:
  Dva testy během semestru.
Průběžná kontrola studia:
  Dva testy během semestru.
Podmínky zápočtu:
  Absolvování dvou testů během semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.113.106