Název:

Seminář Java

Zkratka:IJA
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina T
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0260013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Základy programování (IZP), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem je naučit studenty základy objektově orientovaného programování v jazyce Java.
Anotace:
  Objektová orientace. Přehled jazyka Java - objekty, třídy, programovací techniky, knihovny, vývojová prostředí. Návrhové vzory. Ladění a údržba programů. Grafická uživatelská rozhraní, vlákna.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalosti imperativního programování (jazyk C nebo Pascal) a algoritmizace.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Schopnost aplikace objektově orientovaného přístupu k tvorbě aplikací s využitím jazyka Java. Praktická zkušenost s tvorbou grafických uživatelských rozhraní a využitím návrhových vzorů.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Základy objektově orientovaného programování, znalost základních návrhových vzorů.
Osnova seminářů:
 
 1. Úvod do jazyka Java: historie, Java Virtual Machine, nástroje, distribuce. Základy objektově orientovaného programování.
 2. Sestavení a spuštění aplikace, organizace tříd do balíků. Třída a rozhraní: deklarace, přístupová práva, instance tříd, konstruktory, statické členy. Datové typy.
 3. Import tříd. Třídy: dědičnost, inicializace objektu, volání konstruktorů. Příkazy, řízení toku programu. Operátory. Ladění programu (nástroje).
 4. Rozhraní: použití, dědičnost. Hierarchie dědičnosti, typová konverze, porovnávání objektů. Abstraktní třídy. Vnořené třídy. Pole.
 5. Výjimky. Kontejnery: iterátory, kolekce, seznamy, generics (úvod).
 6. Kontejnery: množiny, mapy, nemodifikovatelné a synchronizované kolekce. For-each loop, autoboxing. Java Archive (JAR), Apache Ant.
 7. Grafické uživatelské rozhraní JFC/Swing. Tvorba uživatelských komponent, 2D Graphics. Zavádění tříd.
 8. Vstupně/výstupni operace: práce se soubory, proudy, komprimace, serializace. Úvod do zpracování XML dokumentů.
 9. Paralelní programování: vlákna (threads), sdílení, blokování, priority.
 10. Návrhové vzory, refaktorizace. Zásady programování v Javě.
 11. Výčtový typ, varargs, statický import, generics. Reflektivita.
 12. Ladění výkonu. Jazyky nad platformou Java Virtual Machine.
 13. Přehled možností technologie Java: síťová komunikace, vzdálené volání metod (RMI), Java Server Technology, Java Micro Edition.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. domácí úkoly
 2. projekt (malá aplikace v Javě)
Literatura referenční:
 
 • Internetové zdroje: http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/
 • T. Pitner: Java - začínáme programovat, Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0295-9
 • Rudolf Pecinovský: Myslíme objektově v jazyku Java 5.0 - knihovna programátora, Grada Publishing, 2004, ISBN 8024709414
 • Eckel, B.: Myslíme v jazyku Java: knihovna programátora, Grada Publishing, 2001, ISBN 80-247-9010-6
Literatura studijní:
 
 • Joshua Bloch: Java efektivně - 57 zásad softwarového experta, Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0416-1
 • Eckel, B.: Myslíme v jazyku Java: knihovna zkušeného programátora, Grada Publishing, 2001, ISBN 80-247-0027-1
 • Bogdan Kiszka: 1001 tipů a triků pro programování v jazyce Java, ComputerPress, 2003, ISBN 80-7226-989-5
 • Chan, M. C., Griffith, S. W., Iasi, A. F.: 1001 tipů Java, UNIS publishing, 1997, ISBN 80-86097-11-0
Kontrolovaná výuka:
  
 • Vypracování domácích úkolů a projektu.
Podmínky zápočtu:
  
 • Odevzdat funkční úkoly.
 • Získat nejméně 50% bodů z projektu
 

Vaše IPv4 adresa: 35.171.183.163