Název:

Seminář Pascal a Modula

Zkratka:IPM
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinně volitelný - skupina T
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0700030
Garant:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Algoritmy (IAL), UIFS
Nahrazuje:
Architektura programových systémů (APS), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Seznánit se základní problematikou tvorby rozsáhlých programů. Seznámit se a osvojit si principy a použití modulárního programování. Seznámit se a osvojit si principy a použití objektově orientovaných nástrojů jazyka Pascal. Seznámit se a osvojit si principy jazyka Modula 2 a jeho obkjetově orientovanými nástroji. Seznámit se s praktickými zkušenostmi pozvanýcy odborníků vytvářejících rozsáhlé programy.
Anotace:
  Základy softwarového inženýrství. Problémy složitosti rozsáhlých systémů. Objektový model. Třídy a objekty. Klasifikace. Modulární programování v jazyce Pascal. Objektově orientované programování v jazyce Pascal. Vlastnosti jazyka Modula 2. Objektově orientované programování v jazyce Modula 2. Přednášky pozvaných odborníků, vytvářejících rozsáhlé programy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Získání vědomostí a zkušeností při tvorbě rozsáhlejších programů v týmu, s využitím objetově orientované technologie. Aplikovat znalosti z kurzu ALG. Aplikovat základní znalosti softarového inženýrství.
Osnova přednášek:
 
 • Problémy tvorby rozsáhlých systémů.
 • Objektový model
 • Třídy a objekty
 • Klasifikace - hledání a určování tříd
 • Moduly a modulární programování
 • Objektově orientované vlastnosti Pascalu
 • Modulární vlastnosti Moduly 2
 • Charakteristické vlastnosti Moduly 2
 • Objektově prientované nástroje Moduly 2
 • Objektově orientované programování v Module 2
 • Přehled zadaných esejí studentských týmů
 • Přednáška pozvaného experta z oblasti tvorby rozsáhlých programů
 • Přednáška pozvaného experta z oblasti tvorby rozsáhlých programů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Tým čtveřice studentů vytvoří program aplikující znalosti získané v pžedmětu ALG a SMP.
Literatura referenční:
 
 • Dokumentace jazyka Borland Pascal (ev. Delphi)
 • Dokumentace jazyka Modula 2 (TopSpeed Modula 2 JPI)
 • Booch, G.: Object oriented Design with Aplication, The Benjamin/Cummings Publ.Comp.Inc.,1991.
Průběžná kontrola studia:
  Hodnocení esejí a obhajoby, dokumentace a funkčních vlastostí projektu týmu. Tým může individuálně korigovat celkově přidělené body v povoleném rozsahu.
Podmínky zápočtu:
  Splnění požadovaných náležitostí a kvality zpracování eseje a dokumentačních vlastností a funkčnosti projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.206.241.26