Název:

Modelování biologických systémů

Zkratka:MBS
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (ústní)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:390085
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:70001515
Garant:Jiřík Radovan, Ing., Ph.D. (UBMI)
Přednášející:Jiřík Radovan, Ing., Ph.D. (UBMI)
Cvičící:Jiřík Radovan, Ing., Ph.D. (UBMI)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit posluchače s metodami a algoritmy modelování biologických (medicínských a ekologických) systémů.
Anotace:
  Biologický systém, popis vlastností biologického systému. Plánování experimentů s biologickými systémy. Teoretické principy metod používaných při modelování biologických systémů (kompartmentové systémy, deterministický chaos, fraktály, teorie katastrof, celulární systémy). Popis charakteristických konkrétních modelů biologických systémů, modely populací, epidemiologické a psychologické modely, modely biochemických procesů, modelování tkáňových struktur, modely základních podsystémů lidského organismu.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy modelování a simulace systémů na počítačích a základy biologie.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní teoretické znalostí v oblasti metod modelování biologických systémů a praktické schopnosti při jejich aplikaci při řešení praktických problémů. Implementace vytvořených modelů v prostředí MATLAB, Simulink.
Osnova přednášek:
 
 • Základní pojmy, definice biologického systému, jeho vlastnosti a specifika, uspořádání a vyhodnocení experimentů s biologickými objekty.
 • Spojité modely jednodruhových populací, analýza logistické rovnice, modely se zpožděním.
 • Diskrétní modely jednodruhových populací, Leslieho model, diskretizované modely 1-druhových populací a jejich analýza, základy teorie deterministického chaosu.
 • Diskretizované modely 1-druhových populací se zpožděním, modely dvoudruhových populací.
 • Fraktály, základní typy. Fraktální struktura morfologie biosystémů.
 • Multikompartmentová analýza, modely biochemických procesů.
 • Epidemiologické modely, obecné principy, modely venerických chorob, AIDS.
 • Diskrétní systémy, konečné automaty, diskrétní modely celulární struktury.
 • Umělý život, celulární automaty, Conwayův "život", analýza chování celulárních automatů.
 • Teorie katastrof a její využití pro modelování chování živých organismů.
 • Verifikace a optimalizace počítačových modelů, počítačové experimenty a jejich vyhodnocení.
 • Lidský organismus jako systém, modely subsystémů lidského organismu, kardiovaskulární systém.
 • Modely subsystémů lidského organismu, model regulace glukózy, regulace chemických procesů v zažívacím traktu.
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Spojité modely jednodruhových populací.
 • Jednodruhové modely se zpožděním, Leslieho model.
 • Deterministický chaos, bifurkační diagram.
 • Kompartmentové modely biochemických procesů.
 • Celulární automaty.
 • Modely kardiovaskulárního systému.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Diskrétní modely jednodruhových populací.
 • Modely dvoudruhových populací.
 • Fraktály.
 • Epidemiologické modely, venerické choroby, AIDS.
 • Conwayův "život".
 • Modely regulace glukózy.
Literatura referenční:
 
 • Murray, J.D.: Mathematical Biology, Berlin, Springer Verlag, 1989.
 • van Wijk van Brievingh, R.P., Moeller, D.P.F.: Biomedical Modeling and Simulation on a PC, New York, Springer Verlag, 1993.
 • Rowe, G.W.: Theoretical Models in Biology, Oxford, Oxford Univ. Press, 1994.
Literatura studijní:
 
 • Holčík, J.: Modelování biologických systémů, Elektronické texty.
Kontrolovaná výuka:
  Nenahrazuje se.
Průběžná kontrola studia:
  Presentace výsledků práce na projektech v průběhu počítačových cvičení (písemná zpráva max. 15 bodů + aktivita při počítačových cvičeních a ústní presentace max. 15 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Minimálně 15 bodů za aktivity v průběhu semestru, tj. za aktivitu při počítačových cvičeních a za projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.88.220.93