Název:

Matematická analýza

Zkratka:IMA
Ak.rok:2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26100106
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60025015
Garant:Krupková Vlasta, RNDr., CSc. (UMAT)
Přednášející:Krupková Vlasta, RNDr., CSc. (UMAT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav matematiky FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Diskrétní matematika (IDA), UMAT
Navazující:
Numerická matematika a pravděpodobnost (INM), UMAT
 
Cíle předmětu:
  Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními principy a metodami vyšší matematiky, bez kterých se při studiu informačních technologií nelze obejít. Důraz je kladen na zvládnutí praktického použití těchto metod k řešení konkrétních úloh a to včetně využití moderního matematického "software".
Anotace:
  Limita a spojitost funkce. Derivace funkce. Parciální derivace. Základní pravidla derivování. Derivace složené funkce. Elementární funkce. Aplikace derivací. Extrémy funkcí jedné a více proměnných. Neurčitý integrál. Integrační techniky. Riemannův určitý integrál. Dvojný a trojný integrál. Aplikace integrálů. Nekonečné posloupnosti a nekonečné řady. Taylorovy polynomy. Fourierovy řady.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Středoškolská matematika a poznatky z předmětu Diskrétní matematika.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost orientace v základních úlohách vyšší matematiky a schopnost aplikace základních metod. Řešení úloh z oblastí, uvedených v anotaci, pomocí aplikace základních pravidel. Řešení těchto úloh využitím moderního matematického "software".
Osnova přednášek:
 
 1. Pojem funkce jedné proměnné, limita a spojitost funkce.
 2. Diferenciální počet funkce jedné proměnné I: definice derivace, diferenciál funkce, Taylorova věta.
 3. Diferenciální počet funkce jedné proměnné II: extrémy funkce, průběh funkce.
 4. Integrální počet funkce jedné proměnné I: neurčitý integrál, základní metody integrace.
 5. Integrální počet funkce jedné proměnné II: určitý Riemannův integrál, jeho aplikace.
 6. Číselné a mocninné řady.
 7. Fourierovy řady.
 8. Funkce více proměnných (zejména v dimenzi 2 a 3), geometrie a zobrazení v dimenzi 3.
 9. Diferenciální počet funkce více proměnných I: směrová a parciální derivace, Taylorova věta.
 10. Diferenciální počet funkce více proměnných II: extrémy funkce, absolutní extrémy, vázané extrémy.
 11. Integrální počet funkce více proměnných I: dvojný a trojný integrál.
 12. Integrální počet funkce více proměnnných II: transformace při výpočtu dvojných a trojných integrálů.
Osnova numerických cvičení:
 Příklady probírané na cvičeních jsou voleny tak, aby vhodným způsobem doplňovaly přednášky.
Osnova počítačových cvičení:
 Procvičované úlohy jsou voleny tak, aby navazovaly a doplňovaly učební látku z přednášek a numerických cvičení.
Literatura referenční:
 
 • Brabec, J., Martan, F., Rozenský, Z.: Matematická analýza I, SNTL, Praha, 1985.
 • Brabec, B., Hrůza, B.: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986.
 • Gillman, L., McDowell, R.: Matematická analýza, SNTL, Praha, 1983.
 • Sherman, K.S.: Calculus and Analytic Geometry, McGraw-Hill.
 • Fong, Y., Wang, Y.: Calculus, Springer, 2000.
 • Mendelson, E.: 3000 solved problems in Calculus, McGraw-Hill.
 • Švarc, S., kol.: Matematická analýza I, PC DIR, Brno, 1997.
Literatura studijní:
 
 • Literarura doporučená vyučujícím:
 • Anonym: Opakování středoškolských pojmů.
 • Anonym: Funkce více proměnných, diferenciální počet. Elektronický učební text, UTB Ostrava.
 • Krupková, V.: Matematická analýza pro FIT, Elektronický učební text.
 • Další literatura:
 • Brabec, J., Martan, F., Rozenský, Z.: Matematická analýza I, SNTL, Praha, 1985.
 • Brabec, B., Hrůza, B.: Matematická analýza II, SNTL, Praha, 1986.
 • Gillman, L., McDowell, R.: Matematická analýza, SNTL, Praha, 1983.
 • Sherman, K.S.: Calculus and Analytic Geometry, McGraw-Hill.
 • Fong, Y., Wang, Y.: Calculus, Springer, 2000.
 • Mendelson, E.: 3000 solved problems in Calculus, McGraw-Hill.
 • Švarc, S., kol.: Matematická analýza I, PC DIR, Brno, 1997.
Průběžná kontrola studia:
  Zpracování úloh při počítačových cvičeních: 25 bodů.
Domácí úlohy: 15 bodů.
Závěrečná zkouška: 60 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 18.232.99.123