Název:

Prvky počítačů

Zkratka:IPR
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IPR/private/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26131300
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Přednášející:Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS)
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Cvičící:Linhart Miroslav, doc. Ing., CSc. (UPSY)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled a základy praktického využití vybraných metod pro popis, analýzu činnosti a návrh nelineárních elektrických obvodů. Součástí předmětu jsou experimentální projekty ve specializované HW laboratoři.
Anotace:
  Analýza přechodových dějů v elektrických obvodech v časové oblasti. Simulační jazyk TKSL. Formulace rovnic obvodu a možnosti jejich řešení. Analýza RC, RL a RLC obvodů. Analýza nelineárních elektrických obvodů. Parametry a charakteristiky polovodičových prvků. Grafické, numerické a analytické metody analýzy nelineárních obvodů. Hradla TTL a CMOS. Napájecí zdroje. Omezovače a vzorkovací obvody. Převodníky úrovní, stabilizátory. Astabilní, monostabilní a bistabilní klopné obvody. Bezeztrátové a ztrátové vedení. Šíření vln na vedení, odrazy, přizpůsobené vedení.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy elektrotechniky a základní aktivní a pasivní elektronické součástky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost analýzy činnosti a návrhu nelineárních elektrických obvodů.
Osnova přednášek:
 
 • Analýza přechodových dějů v elektrických obvodech v časové oblasti.
 • Simulační jazyk TKSL.
 • Formulace rovnic obvodu a možnosti jejich řešení.
 • Analýza RC, RL a RLC obvodů.
 • Analýza nelineárních elektrických obvodů.
 • Parametry a charakteristiky polovodičových prvků.
 • Grafické, numerické a analytické metody analýzy nelineárních obvodů.
 • Hradla TTL a CMOS.
 • Napájecí zdroje. Omezovače a vzorkovací obvody.
 • Převodníky úrovní, stabilizátory.
 • Astabilní, monostabilní a bistabilní klopné obvody.
 • Bezeztrátové a ztrátové vedení.
 • Šíření vln na vedení, odrazy, přizpůsobené vedení.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Měřící zesilovače
 • Logická sonda
 • Osciloskop
 • Měření impedancí
 • Měření na kombinačních obvodech
 • A-Č a Č-A převodník
 • Zobrazovací jednotky
Literatura referenční:
 
 • Přednášky v provedení PowerPoint
 • Murina, M.: Teorie obvodů. Brno, VUTIUM 2000.
Literatura studijní:
 
 • Maťátko, J.: Elektronika, IDEA SERVIS, Praha 1997
Kontrolovaná výuka:
  Zpracování výsledků experimentů v rámci odpovídajícího cvičení(v textovém editoru Tex)
Průběžná kontrola studia:
  
 • Řízená laboratorní cvičení - 24 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 16 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 60 bodů

 

Podmínky zápočtu:
  Odevzdání zpracovaných výsledků experimentů z odpovídajících cvičení
 

Vaše IPv4 adresa: 54.161.118.57