Název:

Úvod do softwarového inženýrství

Zkratka:IUS
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IUS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260067
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000040
Garant:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Cerhák Michal, Ing. (UITS)
Grulich Lukáš, Ing. (UITS)
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS)
Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Kroulík Jan, Ing. (UIFS)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Lukáš Roman, Ing., Ph.D. (UIFS)
Martinek David, Ing. (UIFS)
Rychnovský Lukáš, Ing. (UIFS)
Schönecker Rudolf, Ing. (UIFS)
Skřivánek Roman, Ing. (UITS)
Vyskočil Michal, Ing. (UPGM)
Weiss Petr, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled v oblasti výstavby rozsáhlých softwarových systémů. Seznámit s procesem tvorby softwaru. Proces tvorby softwarového systému se analyzuje jako integrace vývoje systému, zabezpečení kvality softwaru a managementu softwarového projektu. Seznámit s etapami životního cyklu softwaru. Pozornost se věnuje všem etapám, zejména analýze a specifikaci požadavků a metodám návrhu softwaru. Naučit se používat základní modely UML a osvojit si metodiku modelování v UML. Seznámit se základy publikování prostřednictvím WWW a systému LaTex.
Anotace:
  Historie využívání výpočetní techniky, pojem informační technologie, softwarové inženýrství, informační společnost. Etapy vývoje systémů s počítači, podrobněji metody a modely životního cyklu softwaru. Úvod do problematiky řízení softwarových projektů. Analýza a specifikace požadavků. Podstata strukturovaného a objektově orientovaného přístupu k vývoji programu. Základní pojmy objektové orientace - objekt, třída, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus. Úvod do modelovacích technik objektově orientované analýzy a návrhu (hlavně Use Case model a diagram tříd). Úvod do modelovacích technik strukturované analýzy a návrhu (DFD, ERD). Úvod do verifikace a validace - posuzování, testování. Úvod do problematiky údržby programu. Agilní metody tvorby softwaru, základní principy extrémního programování a prototypování. Historie a přehled programovacích jazyků. Úvod do programového vybavení pro tvorbu dokumentů - textové editory, základy sazby dokumentů (DTP).
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předmět je umístěn v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student získá přehled v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Student se seznámí zejména s etapami vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Porozumí základům metodiky analýzy a specifikace požadavků a návrhu softwarových systémů. Naučí se používat vybrané UML modely. Seznámí se se základy publikování na počítači.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student se naučí provádět analýzu a návrh softwarových systémů. Naučí se vytvářet projektovou a programovou dokumentaci. Bude rozumět a umět vytvářet základní modely v UML.
Osnova přednášek:
 
 1. Historie využívání výpočetní techniky, pojem informační technologie, softwarová krize, softwarové inženýrství, informační společnost.
 2. Vývoj softwaru, softwarový produkt. Tvorba HTML dokumentů.
 3. Etapy vývoje softwarových systémů, modely životního cyklu softwaru. Analýza a specifikace požadavků (funkční a nefunkční požadavky, validace požadavků, formální specifikace).
 4. Metody specifikace požadavků, modelovací techniky strukturované a objektově orientované analýzy.
 5. Modelovací techniky strukturovaného návrhu.
 6. Modelovací techniky objektově orientovaného návrhu, Unified Modelling Language (UML).
 7. Vybrané modelovací prostředky UML (diagram případů použití, diagram tříd, stavový diagram, diagram aktivit).
 8. Komplexní modelování pomocí UML.
 9. Úloha validace a verifikace při vývoji softwaru.
 10. Implementace, testování a údržba softwaru (znovupoužitelnost, změny požadavků, verzování, reengineering, počítačová podpora).
 11. Agilní metody vývoje softwaru, extrémní programování a prototypování.
 12. Úvod do problematiky řízení softwarových projektů. 
 13. Posuzování kvality software. Publikování se systémem LaTeX.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. HTML stránka
 2. dokumentace k projektu z IZP 
 3. dokumentace k projektu z IZP
 4. model informačního systému
Literatura referenční:
 
 • J. Arlow, I. Neustadt: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-947-X
 • M. Page-Jones: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, ISBN 80-247-0210-X
 • K. Beck: Extrémní programování, Grada Publishing, Praha, 2002. ISBN 80-247-0300-9.
 • K. Richta, J. Sochor: Softwarové inženýrství I. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 (dotisk 1998). ISBN: 80-01-01428-2
 • P. Paleta: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi, ISBN 80-251-0073-1
Literatura studijní:
 
 • Přednášky v provedení PDF.
 • Objektově orientované modelování systémů - učební text zaměřený na jazyk UML 2.0, ÚIFS, FIT VUT v Brně, 2004.
 • J. Arlow, I. Neustadt: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-947-X
 • M. Page-Jones: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, ISBN 80-247-0210-X
 • K. Beck: Extrémní programování, Grada Publishing, Praha, 2002. ISBN 80-247-0300-9.
 • K. Richta, J. Sochor: Softwarové inženýrství I. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 (dotisk 1998). ISBN: 80-01-01428-2
 • P. Paleta: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi, ISBN 80-251-0073-1
 • Roubal, P.: Informatika a výpočetní technika 1. díl, 2. díl, Computer Press, Praha 2000.
 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky, 2. vydání, Konvoj, Brno, 1999. ISBN 80-85615-74-6.
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečnou zkouškou.
Průběžná kontrola studia:
  
 • 4 projekty (celkem 40 bodů)
 • závěrečná zkouška (60 bodů)
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu a tím pro připuštění ke zkoušce musí student získat nejméně polovinu bodů z projektů. Pokud bude odhalena nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60