Název:

Kurs angličtiny pro mírně pokročilé studenty 2/2

Zkratka:JH2
Ak.rok:ukončen 2004/2005
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Žouželková Bartošová Marie, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Žouželková Bartošová Marie, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Navazující:
Angličtina 3: středně pokročilí 1 (BAN3), UJAZ
Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty (JH34), UJAZ
Profesní angličtina 1 (PA1), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Cílem kursu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností - čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.
Anotace:
  Kurs je zaměřen na základní gramatiku: časy, věty časové a podmínkové, infinitiv, členy,nepřímou řeč, atd. Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psaní dopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů. Při práci s technickými texty se studenti seznámí se základní odbornou terminologií.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev, a seznámí se se základní odbornou terminologií.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Lidé a zvířata, přítomný čas průběhový
 • Život ve městě, slova o více významech
 • Životní styl, přítomný čas prostý
 • Škola, have got, čísla a ceny
 • Fakta a fikce, minulý čas, nepravidelná slovesa
 • Příběhy, interview, vyjádření času
 • Nakupování,členy, vyjádření množství
 • Oblečení, jídlo, formuláře,zdvořilé žádosti
 • Plány a ambice, slovesné tvary, budoucí čas
 • Popis osob, přídavná jména, stupňování
 • Popis míst, synonyma
 • Životopis, předpřítomný čas, příslovce
 • Semestrální test za zimní semestr 
 • Zaměstnání, have to, should
 • Cestování, podstatná jména, make a do
 • Životní prostředí, podmínkové a časové věty
 • 21. století, will
 • Minulost, used to
 • Role žen, tázací věty, dovětky
 • Sdělovací prostředky, pasivum
 • Dobrodružství, předložky, infinitiv
 • Sny a skutečnost, podmínkové věty II, might
 • Zprávy, předpřítomný čas
 • Telefonování,tvoření slov
 • Vztahy mezi lidmi, předminulý čas, nepřímá řeč
 • Semestrální test za letní semestr 
Literatura referenční:
 
 • John and Liz Soars: Headway pre-Intermediate Student's Book, Oxford University Press
 • John and Liz Soars: Headway pre-Intermediate Work Book, Oxford University Press
 • UJAZ: Technické pracovní listy
Průběžná kontrola studia:
  průběžné testování
Podmínky zápočtu:
  semestrální test
 

Vaše IPv4 adresa: 54.157.61.68