Název:

Semestrální projekt

Zkratka:PI3
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:zimní
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:080031
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0000100
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Ročníkový projekt 2 (P2X), FIT
Navazující:
Diplomový projekt VTI (DPI), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Předmět je zakončen odevzdáním písemné zprávy a realizačních výstupů projektu a obhajobou před komisí složenou z pedagogů fakulty.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti z dosavadního studia.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.
Osnova numerických cvičení:
 Semináře s vedoucím k řešeným projektům.
Literatura referenční:
 
  • Duncan, W.R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, 1996, Standards Committee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3.
  • ISO 2145: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents, 1978.
  • ISO 7144: Documentation - Presentation of theses and similar documents, 1986.
  • ISO 690: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure, 1987.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci. Překlad italského originálu "Come si fa una tesi di laures, Milano, Bompiani", 1977, Olomouc, Votobia, 278 s., ISBN 80-7198-1773-7.
Literatura studijní:
 Pokyny pro vypracování technických zpráv.
Průběžná kontrola studia:
  Konzultace s vedoucím projektu v průběhu zimního semestru.
Podmínky zápočtu:
  Odevzdání písemné zprávy a elektronické dokumentace, včetně zadaných realizačních výstupů do stanveného termínu. Prezentace a obhájení dosažených výsledků před zkušební komisí.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239