Název:

Angličtina: přípravný kurs pro mezinárodní zkoušku CFC 2/2

Zkratka:JA1
Ak.rok:ukončen 2005/2006 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:052000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Matoušková Jana, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Matoušková Jana, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina pro pokročilé studenty (JH4), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Dosáhnout úrovně mezinárodní zkoušky First Cambridge Certificate in English ve všech čtyřech dovednostech, tj. čtení, psaní, poslech a mluvení. Získání faktických znalostí o životě ve Velké Británii a ostatních anglicky mluvících zemích. Pozn.: Zkoušku FCE vykoná student v rámci zkoušek Britské rady. Ústav jazyků za úspěšně vykonanou zkoušku zapisuje 10 kreditů.
Anotace:
  Kurs pro velmi pokročilé studenty připravující k mezinárodní zkoušce Cambridge First Certificate a ke všeobecné státní zkoušce z jazyka. Zaměřený na obecnou angličtinu, reálie Velké Británie a USA, poslech audio i video originálních materiálů, konverzaci a psaní esejí, korespondenci apod. Studenti získávají kreditové ohodnocení za úspěšně složenou mezinárodní zkoušku FCE (případně za státní všeobecnou zkoušku z angličtiny 10 kreditů), nikoliv pouze za účast v kursu. Pozn.: Kurs trvá dva semestry, zahrnuje 4 hodiny výuky týdně.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Pokročilá schopnost konverzace, psaní esejí, dopisů, životopisu, žádostí, porozumění autentickému poslechu, čtení neupravených textů.
Osnova seminářů:
 
 • Lekce 1: 'say, tell, talk or speak'?; otázky s 'who'; 'stop doing vs. stop to do'; slohová práce (argumentace 1); tvoření slov (přeměna slovesa v podstatné jméno)
 • Lekce 2: 'travel, journey, voyage or trip'?; 'may, should, must and will'; spojení podstatných jmen a sloves se slovesy 'give and take'; neformální dopis 1
 • Lekce 3: frázová slovesa; tvoření slov (přídavná jména a příslovce); vyjádření žádosti; formální dopis
 • Lekce 1/2/3: opakování
 • Lekce 4: malá slova s velkým významem: 'few,little' atd.; frázová slovesa s 'take, look and run'; přehled slovesných tvarů
 • Lekce 5: způsob vyjadřování žádosti; frázová slovesa; jazyk užívaný při psaní zpráv
 • Lekce 6: přací věty; popisování filmů; složená slova; vyjadřování stížnosti
 • Lekce 4/5/6: opakování
 • Lekce 7: podmínkové věty; 'fault, mistake, error, defect, blame'; 'still, yet or already'?; vyjadřování názoru
 • Lekce 8: tři typy minulých dějů; 'so or such'?; 'ache or pain'?; 'used to do or be used to doing'?; pořadí přídavných jmen
 • Lekce 9: 'although and despite'; frázová slovesa; 'let or make'?; přídavná jména pro popis charakterových vlastností; psaní článku 1
 • Lekce 8/9: opakování
 • Lekce 10: srovnávání; vyjádření pocitů; frázová slovesa; neformální dopis 2
 • Lekce 11: struktura otázek; gerundium nebo infinitiv; infinitiv s 'to' nebo bez 'to'; slovesné časy užívané při vyprávění příběhu
 • Lekce 12: 'have something done'; 'lie or lay'?; vazba podstatných jmen se slovesy 'make and do'; psaní žádosti
 • Lekce 10/11/12: opakování
 • Lekce 13: vynechávání vztažných zájmen; slova s různými významy; frázová slovesa; trpný rod; tvoření slov opačného významu za použití předpon
 • Lekce 14: 'should have, must have or might have'?; vyřizování korespondence; jak získat informace
 • Lekce 15: 'suggest doing or suggest that ... should do'; 'cost, value, expense, price or worth'; předkládání výsledků/psaní zpráv; další způsoby vyjádření budoucnosti; čtyři typy infinitivu
 • Lekce 13/14/15: opakování
 • Lekce 16: mluvení o pocitech a skutečnostech; slova podobného významu; dobré a špatné rady
 • Lekce 17: 'could or managed to'?; dva významy slovesa 'must'; různé názory - diskuse; modální slovesa
 • Lekce 18: 'in case and if'; frázová slovesa s 'make'; 'if or whether'?; 'had better/had better not'; vyjadřování informací
 • Lekce 19: 'between or among'?; předpony; užívání spojovacích a časových výrazů při vyprávění (psaní)
 • Lekce 20: přehled frázových sloves; popis místa
 • 16/17/18/19/20: souhrnné opakování
Osnova numerických cvičení:
 
 • Lekce 1: 'say,tell,talk or speak'?; otázky s 'who';'stop doing vs. stop to do'; slohová práce (argumentace 1); tvoření slov (přeměna slovesa v podstatné jméno)
 • Lekce 2: 'travel, journey, voyage or trip'?; 'may, should, must and will'; spojení podstatných jmen a sloves se slovesy 'give and take'; neformální dopis 1
 • Lekce 3: frázová slovesa; tvoření slov (přídavná jména a příslovce); vyjádření žádosti; formální dopis
 • Lekce 1/2/3: opakování
 • Lekce 4: malá slova s velkým významem: 'few, little' atd.; frázová slovesa s 'take,look and run'; přehled slovesných tvarů
 • Lekce 5: způsob vyjadřování žádosti; frázová slovesa; jazyk užívaný při psaní zpráv
 • Lekce 6: přací věty; popisování filmů; složená slova; vyjadřování stížnosti
 • Lekce 4/5/6: opakování
 • Lekce 7: podmínkové věty; 'fault, mistake, error, defect, blame'; 'still, yet or already'?; vyjadřování názoru
 • Lekce 8: tři typy minulých dějů; 'so or such'?; 'ache or pain'?; 'used to do or be used to doing'?; pořadí přídavných jmen
 • Lekce 9: 'although and despite'; frázová slovesa; 'let or make'?; přídavná jména pro popis charakterových vlastností; psaní článku 1
 • Lekce 8/9: opakování
 • Lekce 10: srovnávání; vyjádření pocitů; frázová slovesa; neformální dopis 2
 • Lekce 11: struktura otázek; gerundium nebo infinitiv; infinitiv s 'to' nebo bez 'to'; slovesné časy užívané při vyprávění příběhu
 • Lekce 12: 'have something done'; 'lie or lay'?; vazba podstatných jmen se slovesy 'make and do'; psaní žádosti
 • Lekce 10/11/12: opakování
 • Lekce 13: vynechávání vztažných zájmen; slova s různými významy; frázová slovesa; trpný rod; tvoření slov opačného významu za použití předpon
 • Lekce 14: 'should have, must have or might have'?; vyřizování korespondence; jak získat informace
 • Lekce 15: 'suggest doing or suggest that ... should do'; 'cost, value, expense, price or worth'; předkládání výsledků/psaní zpráv; další způsoby vyjádření budoucnosti; čtyři typy infinitivu
 • Lekce 13/14/15: opakování
 • Lekce 16: mluvení o pocitech a skutečnostech; slova podobného významu; dobré a špatné rady
 • Lekce 17: 'could or managed to'?; dva významy slovesa 'must'; různé názory - diskuse; modální slovesa
 • Lekce 18: 'in case and if'; frázová slovesa s 'make'; 'if or whether'?; 'had better/had better not'; vyjadřování informací
 • Lekce 19: 'between or among'?; předpony; užívání spojovacích a časových výrazů při vyprávění (psaní)
 • Lekce 20: přehled frázových sloves; popis místa
 • 16/17/18/19/20: souhrnné opakování
Literatura referenční:
 
 • Robert O´Neill: New Success at First Cambridge Certificate, Oxford University Press, 1997
Literatura studijní:
 
 • R. O´Neil: Success at First Certificate, Practice Tests I with key
 • P. Aspinall: Success at First Certificate, Practice Tests II with key
Průběžná kontrola studia:
  Krátké kompozice, formální a neformální dopisy
Podmínky zápočtu:
  Pravidelná účast na seminářích zvyšuje úspěšnost absolvování zkoušky FCE, a tím i zisku 10 kreditů.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213