Název:

Němčina: začátečníci - Grundkurs 1/2

Zkratka:JN1
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Navazující:
Němčina pro mírně pokročilé: Mittelstufe (JN2), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Příprava orientovaná na obecnou němčinu. Cílem je zvládnout fonetiku a základy mluvnice.
Anotace:
  Cílovou skupinou kursu jsou studenti-začátečníci. Kurs zahrnuje úvod do studia jazyka s důrazem na poslech a gramatiku. Výuka je směrována na rychlé a přímé osvojení komunikativních návyků v každodenních situacích.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby i poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. Umět krátce informovat, zeptat se, požádat o informaci, umět přikázat nebo zakázat.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Země, povolání, studijní obory, zájmena tázací a osobní
 2. Otázky k osobám, jména, pravid. slovesa, přít. čas slovesa HABEN
 3. Povolání, sloveso SEIN, slovosled vět oznamovacích a tázacích
 4. Země a města, abeceda, zápor
 5. Získání informací, člen určitý a neurčitý, zájmeno KEIN v 1. p. č. j., zájmena přivlastňovací
 6. Rodina a příbuzenstvo, 1. a 4. p. č. j. u neurč. členu koncovky příd. jmen po členu neurčitém (1. p. č. j.)
 7. Zařízení pokoje, 4. p. č. j.: člen určitý, neurčitý, kein, přivlastňovací zájmena...., zájmena osobní ve 3. a 4. p.
 8. Pěší zóna, nákupy, číslo množné, označení míry, množství a cen
 9. Dům a byt, čas minulý - préteritum-pravidelných sloves a SEIN, HABEN
 10. Jídlo a pití, möchte, wäre, hätte
 11. V restauraci, spojky souřadící
 12. Dopravní prostředky, nepravidelná slovesa
 13. Cestování vlakem, určování času, způsob rozkazovací
 14. Dovolená a cestování, welch-, sloveso WISSEN
 15. Ubytování, hotel, věta vedlejší - nepřímá otázka
 16. Čas, víkend, volný čas, čas minulý - perfektum
 17. Země, jazyky, skloňování přídavavných jména po členu neurčitém
 18. Ovoce, zelenina, sloveso mögen, skloňování přídavných jména bez členu
 19. Město, vesnice, zájmena ukazovací
 20. Pracovní den, slovesa s odlučitenou a neodlučitelnou předponou
 21. Příprava na cestu, vedlejší věty se spojkami ob, dass, wenn
 22. Příkazy a zákazy, způsobová slovesa
 23. Zaměstnání, sloveso WERDEN, způsobová slovesa v préteritu
 24. Práce v domácnosti a v kanceláři, čas minulý - perfektum, zájmena neurčitá
 25. Dopravní nehoda, příčestí minulé nepravid. sloves, příčestí minulé ve funkci přídavného jména
 26. Na dovolené, použití minulých časů - préterita a perfekta
Literatura referenční:
 
 • Apelt, H.P., Apelt, M.: Plus deutsch 1, Hueber Fraus, Plzeň 2000
 • Zavřelová, D.: Technické minimum, UJAZ FEI VUT Brno
Literatura studijní:
 
 • Apelt, H.P., Apelt, M.: Plus deutsch 1, Hueber Fraus Plzeň 2000
 • Zavřelová, D.: Technické minimum, UJAZ FEI VUT Brno
 • Justová, H.: Wir uben deutsche Grammatik, Fragment
 • Steevens, J.P., Victoor, A.: Was ist das? Modernes deutsches Bildworterbuch, Art press Bratislava 1990
Průběžná kontrola studia:
  
 • aktivní přístup ve výuce
 • 75% účast ve výuce
 • průběžné testy z jednotlivých celků
Podmínky zápočtu:
  
 • učivo probrané v průběhu semestru
 • úspěšné napsání semestrálního testu (min. 50 bodů)
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60