Název:

Právní minimum

Zkratka:PRM
Ak.rok:2005/2006 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Centrum vzdělávání a poradenství VUT
 
Cíle předmětu:
  Seznámení s podstatou práva a jeho souvislosti s ethosem, přiblížení základních právních norem, jejich aplikace na podnikatelské a další ekonomické aktivity.
Anotace:
  Lidská společnost není myslitelná bez norem, které upravují vzájemné vztahy v rozhodujících rovinách lidské existence. Mezi základní předpoklady minimalizace možných konfliktů patří právní vědomí, založené na znalosti podstaty práva a základních právních norem, vztahujících se k lidským aktivitám s jejich dalekosáhlými dopady a důsledky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní přehled o právních normách týkajících se občanů a schopnost orientovat se v těchto normách.
Osnova přednášek:
 
  • Úvod do právní vědy, obory práva, základní pojmy.
  • Ústava, symboly státnosti.
  • Obsah, forma a předmět práva, tvorba práva a legislativní proces.
  • Občanské právo a občanský soudní řád.
  • Obchodní právo.
  • Pracovní právo.
  • Občanskoprávní závazkové vztahy a smlouvy, vzory smluv a podání.
  • Autorský zákon a ochrana duševního vlastnictví.
  • Trestní právo.
Literatura referenční:
 Sbírky zákonů České republiky
Literatura studijní:
 Přednášející doporučí studentům k prostudování vybrané právní předpisy, ke kterým se pak v rámci přednášek bude diskutovat.
Podmínky zápočtu:
  Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách a aktivní přístup k diskusi.
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.73.72