Název:

Společnost a informační techologie

Zkratka:ISI
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Analyzovat a diskutovat důsledky a potenciální rizika použití IT. Seznámit studenty se zákony ČR, které s IT souvisejí.
Anotace:
  Předmět se zabývá společenskými otázkami a problémy souvisejícími s použitím IT. Studenti se seznámí s významem a hodnotou informací i způsobem jejich zpracování v různých dobách. Bude probírána etika a etické otázky související s vývojem a použitím IT. Budou analyzovány vlivy IT na společnost i působení společnosti na IT - budou diskutovány zákony, které se oblasti IT týkají, i problémy, které zatím zákonným rámcem nejsou upraveny vůbec nebo dosud jenom nedokonale. Tento předmět doplňuje nabídku společenskovědních předmětů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti získají přehled o aktuálně platných zákonech, které se týkají jejich profese.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí uvažovat o použití IT v širších souvislostech.
Osnova přednášek:
 
 1. Význam a způsob zpracování informací v průběhu historie
 2. Etika v praxi - etický kodex softwarového inženýra
 3. Potenciální rizika užití IT - pro životní prostředí, zdravotní rizika pro uživatele, ekonomické a psychosociální důsledky IT (instituce, soc.kontrola, individualita, ...)
 4. IT a státní správa - státní informační a komunikační politika (SIKP)
 5. IT, média a politika (ideologie, reklama, demokracie, ...)
 6. Promítání filmu Brazil
 7. Počítačová kriminalita
 8. Zákon o elektronickém podpisu
 9. Autorský zákon
 10. Zákon o ochraně osobních údajů
 11. Přednáška právníka působícího v oblasti IT spojená s diskusí
 12. SW licence, copyright, patent, total cost of ownership, zápočtový test
 13. Prezentace a diskuse vybraných esejí studentů
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Esej v rozsahu 2-3 strany A4 na téma související s předmětem.
Literatura referenční:
 
 • Robinson, G.: Etika, Portál, Praha, 2004, 176 s., ISBN 80-7178-941-0.
 • Etický kodex softwarového inženýra, ACM/IEEE-CS, http://www.acm.org/serving/se/code.htm.
 • Vacek, J., Skalický, J., Vostracký, Z., Potměšil, J.: Společnost, věda a technologie. Skripta ZČU, Plzeň, 1998.
 • Sbírka zákonů ČR.
Literatura studijní:
 
 • Robinson, G.: Etika, Portál, Praha, 2004, 176 s., ISBN 80-7178-941-0.
 • Etický kodex softwarového inženýra, ACM/IEEE-CS, http://www.acm.org/serving/se/code.htm.
 • Vacek, J., Skalický, J., Vostracký, Z., Potměšil, J.: Společnost, věda a technologie. Skripta ZČU, Plzeň, 1998.
 • Sbírka zákonů ČR.
Kontrolovaná výuka:
  Je vyžadována minimálně 80% účast na přednáškách. V opodstatněných případech (např. doložená nemoc) může přednášející splnění této podmínky prominout a místo ní uložit vypracování náhradního úkolu.
Průběžná kontrola studia:
  
 • účast na přednáškách
 • esej
 • zápočtový test
Podmínky zápočtu:
  Pro udělení zápočtu je nutná minimálně 80% účast na přednáškách, vypracování eseje na téma související s předmětem a úspěšné absolvování zápočtového testu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239