Název:

Typografie a publikování

Zkratka:ITY
Ak.rok:2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/ITY/private/
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1300026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0300070
Garant:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Grulich Lukáš, Ing. (UITS)
Polášek Petr, Ing. (UITS)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Pochopit obecné typografické zásady a principy. Seznámit se s nástroji pro vytváření dokumentů s vysokou typografickou úrovní. Naučit se pracovat se systémem LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací.
Anotace:
  Studenti se seznámí s obecnými typografickými zásadami a s nástroji pro vytváření dokumentů. Speciální pozornost bude věnována systému LaTeX pro profesionální sazbu dokumentů a publikací. Probíraná látka bude rozdělena do šesti dvouhodinových přednášek, které se budou konat jednou za čtrnáct dnů. Získané vědomosti si studenti procvičí v rámci pěti projektů v LaTeXu. V zápočtovém týdnu budou znalosti studentů prověřeny závěrečným testem.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Textové editory, jazyk HTML.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti si osvojí základní zásady typografie a naučí se vytvářet dokumenty v systému LaTeX.
Osnova přednášek:
 
 1. Cíle a struktura předmětu, obecné typografické zásady, přehled nástrojů pro zpracování dokumentů.
 2. Úvod do systému LaTeX - filozofie, software, hladká a smíšená sazba, sazba odstavců.
 3. Sazba dokumentů  - obecná pravidla pro strukturování publikací, příkazy pro členění dokumentů, vkládání tabulek a obrázků v LaTeXu.
 4. Sazba matematických výrazů v LaTeXu.
 5. Normy pro bibliografické citace, způsoby vkládání bibliografických citací do dokumentů v LaTeXu.
 6. Zásady pro tvorbu prezentací, nástroje pro tvorbu prezentací v LaTeXu.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Hladká a smíšená sazba (10 bodů)
 2. Sazba dokumentů (15 bodů)
 3. Sazba matematických výrazů (15 bodů)
 4. Bibliografické citace (15 bodů)
 5. Tvorba prezentací (15 bodů)
Literatura referenční:
 
 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky, 2. vydání, Konvoj, Brno, 1999. ISBN 80-85615-74-6.
 • Kolektiv autorů. Jak publikovat na počítači, SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77.
Literatura studijní:
 
 • Rybička, J. LaTeX pro začátečníky, 2. vydání, Konvoj, Brno, 1999. ISBN 80-85615-74-6.
 • Kolektiv autorů. Jak publikovat na počítači, SCIENCE, Velentiny, 1996. ISBN 80-901475-77.
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečným testem.
Průběžná kontrola studia:
  
 • 5 projektů (70 bodů)
 • závěrečný test (30 bodů)
Podmínky zápočtu:
  V průběhu semestru lze získat body za samostatně vypracovávané projekty a na konci semestru za závěrečný test. Pro udělení zápočtu je nutné získat minimálně 50 bodů. Klasifikace je dle standardní stupnice ECTS.

Pokud bude odhalena nedovolená spolupráce na projektech nebo pokus o podvod u závěrečné písemné práce, klasifikovaný zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.24.100