Název:

Základy obchodního práva

Zkratka:OBP
Ak.rok:ukončen 2005/2006 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Centrum vzdělávání a poradenství VUT
 
Cíle předmětu:
  Seznámení s podstatou práva a jeho souvislosti s ethosem, přiblížení základních právních norem, jejich aplikace na podnikatelské a další ekonomické aktivity.
Anotace:
  Lidská společnost není myslitelná bez norem, které upravují vzájemné vztahy v rozhodujících rovinách lidské existence. Mezi základní předpoklady minimalizace možných konfliktů patří právní vědomí, založené na znalosti podstaty práva a základních právních norem, vztahujících se k lidským ekonomickým aktivitám s jejich dalekosáhlými dopady a důsledky.
Společenskovědní předmět zařazený do programu na základě Rozhodnutí rektora VUT 03/2004.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Základní přehled o obchodních a hospodářských právních normách a schopnost orientovat se v těchto normách.
Osnova přednášek:
 
 • Podstata problémů lidského společenského soužití a vznik práva.
 • Základní listina lidských práv a svobod, ústava ČR.
 • Liberální pojetí lidských ekonomických aktivit.
 • Základní právní normy, vztahující se k podnikání.
 • Pojem a prameny obchodního práva.
 • Podnik, podnikání, podnikatel, obchodní rejstřík.
 • Pravidla hospodářské soutěže.
 • Druhy obchodních společností.
 • Obchodní závazkové vztahy a smlouvy, normy pro mezinárodní obchod.
 • Základní rysy živnostenského práva.
 • Základní rysy pracovního práva.
 • Základní rysy finančního práva.
Literatura studijní:
 Přednášející doporučí studentům k prostudování vybrané právní normy, a pojednání a články v hospodářsky orientovaných časopisech.
Podmínky zápočtu:
  
 • 70 % účast na přednáškách.
 • Vypracování a odevzdání písemného pojednání na zadané hospodářské nebo podnikatelské téma.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.210.158.163