Název:

Etika techniky a podnikání

Zkratka:ETA
Ak.rok:ukončen 2005/2006 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Přednášející:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Centrum vzdělávání a poradenství VUT
 
Cíle předmětu:
  Přiblížení obecných etických dimenzí lidské společenské existence a lidského jednání, uvedení do specifiky profesionální etiky technika.
Anotace:
  Etika techniky a podnikání je zaměřena na základní napětí mezi tím, co je "možné", a tím, co je eticky správné. Vzhledem k rostoucí míře účasti techniky na životě člověka a lidské společnosti je vědomí etických souvislostí a důsledků neodmyslitelnou komponentou jakéhokoliv technického či podnikatelského rozhodování.
Společenskovědní předmět zařazený do programu na základě Rozhodnutí rektora VUT 03/2004.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Zvýšená kompetence v profesionálním rozhodování.
Osnova přednášek:
 
 • Základní pojmy z oblasti etiky a ethosu.
 • Východiska základních norem lidského ethosu.
 • Technika v kontextu lidských kultur, specifika kultury euroamerické.
 • Etické souvislosti techniky v dějinách a v současnosti.
 • Problém rozhodovacích kriterií a horizontů, problém hodnot.
 • Extrémní postoje ve vztahu k technice a cesty hledání kompromisů.
 • Liberalismus jako východisko současného ekonomického řádu a jeho alternativy.
 • Etické maximy raného kapitalismu a jejich posuny.
 • Reálný a ideální ethos hospodářství: vlivy a omezenosti.
 • Ethos mezinárodního a kapitálového obchodu.
 • Vztah mezi ethosem a právem.
Literatura studijní:
 Přednášející doporučí studentům k prostudování vybraná pojednání a články ve filosoficky orientovaných časopisech.
Podmínky zápočtu:
  
 • 70 % účast na přednáškách.
 • Vypracování a odevzdání písemného pojednání na zadané filosofické téma.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30