Název:

Základy ekonomie

Zkratka:ZEK
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2613000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Groligová Ivana, Ing., CSc. (UM)
Přednášející:Groligová Ivana, Ing., CSc. (UM)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav managementu FP VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem a účelem předmětu je naučit studenty základy ekonomie pro další možné pokračování pokročilejších předmětů ekonomie, makroekonomie, mikroekonomie (ekonometrie). Ekonomie, chování výrobce, chování spotřebitele, tržní rovnováha, nedokonalá konkurence, zásahy státu do cen, trh práce, kapitál a investiční rozhodování, domácí produkt, peníze a poptávka po peněžních zůstatcích, inflace, agregátní poptávka a nabídka, potenciální produkt, státní rozpočet, měnová politika.
Anotace:
  Ekonomie, chování výrobce, chování spotřebitele, tržní rovnováha, nedokonalá konkurence, zásahy státu do cen, trh práce, kapitál a investiční rozhodování, domácí produkt, peníze a poptávka po peněžních zůstatcích, inflace, agregátní poptávka a nabídka, potenciální produkt, státní rozpočet, měnová politika.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do předmětu a základní východiska: Vznik ekonomie a jejího předmětu. Základní ekonomické principy, jejich měření. Ceny jako mechanismus koordinace lidských činností. Informační, motivační a alokační funkce cen. Statky a výrobní faktory. Domácnosti a firmy. Důchody domácností a příjmy firem. Ekonomický koloběh výrobních faktorů a statků (reálné toky), důchodů domácností a příjmů firem (peněžní toky).
 2. Chování spotřebitele a formování poptávky: Užitek a jeho měření. Optimum (rovnováha) spotřebitele a křivka poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku. Tržní poptávka. Zákon klesající poptávky.
 3. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu: Účetní náklady a ekonomické náklady. Účetní zisk a ekonomický zisk. Dělení nákladů. Zisk jako rozdíl příjmů a nákladů. Křivka nabídky a bod uzavření firmy. Křivka nabídky a bod zvratu.
 4. Tržní rovnováha a efektivnost: Tržní rovnováha a rovnovážná cena. Dosahování tržní rovnováhy. Stabilita tržní rovnováhy. Vyrovnání mezního užitku a mezních nákladů.
 5. Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence: Vznik nedokonalé konkurence, charakteristika tržních struktur. Optimum (rovnováha) firmy za nedokonalé konkurence. Úplný monopol (optimální množství produkce a velikost ceny, důsledky existence monopolu, regulace monopolu).
 6. Trh práce, trh kapitálu a úroku: Práce jako výrobní faktor. Poptávka po práci. Nabídka práce. Rovnováha dokonale konkurenčního trhu práce. Nedokonalosti trhu práce (faktory způsobující nedokonalosti, důsledky nedokonalostí). Základní pojmy teorie kapitálu (různá chápání kapitálu, členění kapitálu). Poptávka na trhu kapitálu. Nabídka na trhu kapitálu. Rovnováha na trhu kapitálu. Trh kapitálových statků.
 7. Zásahy státu do cen: Formy zásahů státu na ochranu trhu. Cenový strop. Účinek spotřební daně na změnu ceny a množství statku.
 8. Domácí produkt: Hrubý a čistý domácí produkt. Agregátní výdaje a domácí produkt. Další agregáty typu produkt.
 9. Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích: Funkce peněz likvidita, transakční a opatrnostní zůstatky peněz. Úroková míra.
 10. Inflace: Poptávková a nabídková inflace. Inflační spirála. Inflační očekávání a setrvačná inflace.
 11. Agregátní poptávka a agregátní nabídka a potenciální produkt: AD růst, pokles, AS růst, pokles. Sklon křivky AS, Q.
 12. Státní rozpočet: Fiskální politika, šedá ekonomika. Alokace a přerozdělování, deficit SR. Efekt vytěsňování.
 13. Měnová politika: Centrální banka, cíle a nástroje měnové politiky. Inflační cílování. Dilema centrální banky. 
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Informace o organizaci cvičení, požadavky k zápočtu. Úvod do ekonomie. Trh, typy trhů, tržní subjekty a tržní mechanismus.
 2. Chování spotřebitele a výrobce.
 3. Tržní rovnováha a efektivnost. Nedokonalé trhy.
 4. Konkurence a regulace. Zásahy státu do cen.
 5. Domácí produkt.
 6. Peníze a inflace.
 7. Agregátní poptávka a agregátní nabídka. Zápočet.
Literatura referenční:
 
 • Holman, R.: Základy ekonomie. 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2000, 357 s., ISBN 80-7179-434-1.
 • Samuelson, P.A., Nordhaus, W. D.: Ekonomie. 2. vydání, Praha, NS, 1995, 1011 s., ISBN 80-205-0494-X.
 • Holman, R.: Ekonomie. Nakladatelství C. H. Beck, 1999, 726 s., ISBN 80-7179-255-1.
 • Mankiw, N.G.: Zásady ekonomie. Grada Publishing, 1999, 763 s., ISBN 80-7169-891-1.
 • Dornbuch, R., Fisher, S.: Makroekonomie. 6. vydání, Praha, SNP, 1994, 602 s., ISBN 80-04-25556-6.
 • Gowland, D.: Makroekonomie. Praha, V.P., 1995, 238 s., ISBN 80-85865-22-X.
 • Holman, R.: Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck, 1999, 541 s., ISBN 80-7179-238-1.
Literatura studijní:
 
 • Holman, R.: Základy ekonomie. 1. vydání, Praha, C. H. Beck, 2000, 357 s., ISBN 80-7179-434-1.
 • Samuelson, P.A., Nordhaus, W. D.: Ekonomie. 2. vydání, Praha, NS, 1995, 1011 s., ISBN 80-205-0494-X.
 • Holman, R.: Ekonomie. Nakladatelství C. H. Beck, 1999, 726 s., ISBN 80-7179-255-1.
 • Mankiw, N.G.: Zásady ekonomie. Grada Publishing, 1999, 763 s., ISBN 80-7169-891-1.
 • Dornbuch, R., Fisher, S.: Makroekonomie. 6. vydání, Praha, SNP, 1994, 602 s., ISBN 80-04-25556-6.
 • Gowland, D.: Makroekonomie. Praha, V.P., 1995, 238 s., ISBN 80-85865-22-X.
 • Holman, R.: Dějiny ekonomického myšlení. Praha, C. H. Beck, 1999, 541 s., ISBN 80-7179-238-1.
Kontrolovaná výuka:
  Povinná a kontrolovaná 80% účast na cvičeních. Zpracování a prezentace semestrální práce.
Podmínky zápočtu:
  Za zpracovanou a obhájenou semestrální práci obdrží student maximálně 20 bodů. Za kontrolní test může student obdržet maximálně 10 bodů. Zápočet bude studentu udělen pokud získá nejméně 15 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.81.73.233