Název:

Řízení a regulace

Zkratka:RRI
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3910880
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:7000030
Garant:Vavřín Petr, prof. Ing., DrSc. (UAMT)
Přednášející:Vavřín Petr, prof. Ing., DrSc. (UAMT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Signály a systémy (ISS), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Používat, sestavovat a seřizovat jednodušší systémy přímého i zpětnovazebního řízení.
Anotace:
  Základní pojmy v teorii řízení. Řízení v otevřené smyčce a se zpětnou vazbou. Jednoduché regulátory reléového a proporcionálního typu (spojité i diskrétní). Metody popisu, analýzy a syntézy regulačních obvodů. Stabilita systémů se zpětnou vazbou. Ustálené a dynamické odchylky. Metoda kořenového hodografu. PID regulátory. Hlavní typy rozvětvených obvodů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Proměnné v koplexní rovině, numerické metody.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Schopnost aplikovat měřicí a řídicí systémy. Navrhovat, používat, seřizovat a udržovat systémy aplikované informatiky zejména v průmyslových technologiích.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod. Základní pojmy. Příklady přímého a zpětnovazebního řízení.
 • Reléové regulátory dynamických soustav.
 • Regulace na konstantní hodnotu, servomechanismy, programová regulace.
 • Popis dynamických systémů. Vstup výstupní relace.
 • Stavový popis.
 • Stabilita lineárních zpětnovazebních systémů.
 • Analýza statických a dynamických vlastností regulačních obvodů.
 • Metoda kořenového hodografu.
 • Regulátory typu P a I.
 • Složené regulátory, PD, PI a PID.
 • Diskrétní regulace. Vzorkování a tvarování.
 • Diskrétní PSD regulátory.
 • Rozvětvené systémy.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Bloková algebra. Standardní přenosy ve zpětnovazebních regulačních obvodech.
 • Výpočet ustálených odchylek. Integrální kriteria jakosti regulace.
 • Výpočet stability algebraickými a frekvenčními metodami.
 • Návrh PID regulátoru pro standardní dynamickou soustavu.
 • Zápočet.
Osnova laboratorních cvičení:
 
 • Demonstrační ukázky průmyslových regulací.
 • Sestavení spojitého regulačního obvodu s PID regulátorem.
 • Realizace PSD regulátoru s mikroprocesorem.
 • Použití diskrétního regulátoru (PSD a dead-bead řízení).
Osnova počítačových cvičení:
 
 • Použití Matlab-Simulinku pro modelování a simulaci dynamických systémů.
 • Simulace reléové, proporcionální a PID regulace.
 • Analýza a syntéza ve frekvenční oblasti.
 • Metoda kořenového hodografu.
Literatura referenční:
 
 • Kubík, Kotek, Štecha: Teorie řízení. SNTL, 1984.
 • Vavřín: Teorie řízení 1. VUT, 1991
 • Feedback and Control Systems. McGraw-Hill, 1994.
 • Vavřín, Zelina: Automatické řízení počítačem. SNTL, 1982.
Literatura studijní:
 
 • Vavřín: Teorie řízení 1. VUT, 1991.
Kontrolovaná výuka:
  Vypracování 3 projektů, absolvování 7 laboratorních cvičení.
Průběžná kontrola studia:
  Pravidelná kontrola připravenosti na úkoly v jednotlivých cvičeních.
Podmínky zápočtu:
  Aktivní účast na cvičeních (numerických, laboratorních i počítačových). Odevzdání 3 samostatných prací.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.81.73.233