Název:

Bakalářská práce

Zkratka:IBP
Ak.rok:2006/2007
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT4.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:000078
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Semestrální projekt (ISP), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářský projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Bez zápočtu z prerekvizitního předmětu "ISP - Semestrální projekt" nelze technickou zprávu bakalářské práce odevzdat a přistoupit k obhajobě bakalářské práce. Pro vypracování bakalářské práce se předpokládají znalosti a zkušenosti s řešením projektů a vytvářením jejich dokumentace získané v průběhu studia.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.
Osnova seminářů:
 Není definována.
Osnova numerických cvičení:
 Semináře k řešeným projektům.
Literatura referenční:
 
  • Duncan, W. R.: A guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 1996, Standards Comittee, 176 s., ISBN 1-880410-16-3
  • ISO 2145: 1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144: 1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690: 1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z ital. originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  Konzultace s vedoucím BP, výstižná obhajoba u ISZ v délce "do 7 minut".
Podmínky zápočtu:
  Doporučení vedoucího bakalářské práce, že bakalářská práce splňuje základní podmínky pro její obhajobu, a odevzdání technické zprávy v termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ISP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět IBP si student zapsal neoprávněně.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.113.106