Název:

Němčina: mírně pokročilí - Mittelstufe 2/2

Zkratka:JN2
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Baumgartner Ladislav, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Němčina pro začátečníky: Grundkurs (JN1), UJAZ
Navazující:
Němčina pro středně pokročilé: Fortgeschrittene (JN3), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Příprava orientovaná na obecnou němčinu a zčásti i odbornou němčinu. Pozn.: Kurs je dvousemestrový.
Anotace:
  Kurs navazuje na předchozí studium na střední škole,příp. na absolvovaný kurs JN1 (Němčina pro začátečníky). Probíraná mluvnice je účinně využívána v poslechových a komunikativních aktivitách, zaměřených na běžné každodenní situace.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Získání zápočtu v předmětu JN2/1.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Obecné porozumění standardního jazyka na základě četby a poslechu. Dovednost adekvátně reagovat na vzniklé situace. Umět informovat o svých zkušenostech. Umět zdůvodnit a vysvětlit. Umět informovat o svých plánech a úmyslech. Umět podat informaci a získat informaci. Schopnost pracovat s odbornými texty (čtení, porozumění, prezentace).
Osnova numerických cvičení:
 
 • Představování, opakování mluvnice, Partizip II
 • Oblečení, 3. pád podst. jmen, etwas/nichts
 • Nakupování, v obchodě
 • Demonstrace v Lipsku, předložky se 3. a se 4. pádem, příd. jména v přívlastku po neurčitém členu ve 3. p.
 • Předsudky, příčestí minulé nepravidelných sloves
 • Počasí, o víkendu, tvoření perfekta pomocí sloves haben/sein, SOLLEN, zájmeno ES
 • Turismus, perfektum smíšených sloves
 • Sport, druhy sportu, příd. jméno v přívlastku po určitém a neurčitém členu, příčestí minulé ve funkci příd. jména
 • Termíny, domluva schůzky, řadové číslovky, datum, sloveso WERDEN v préteritu, používání slovesa Werden
 • Veletrhy, tázací zájmena WELCH-/WAS FUR EIN, trpný rod (přít. a min. čas)
 • Lidské tělo, předložky se 3./4. pádem
 • Návštěva u lékaře, slovesa legen/liegen, setzen/sitzen, stehen/stellen....
 • V kanceláři, práce s počítačem,schon.../- noch nicht, noch kein, erst-zápor
 • Životopis, min. čas-préteritum nepravidelných sloves
 • Práce, zaměstnání, slovesné vazby, příd. jména s předponou "un-"
 • Telefonování, elektronická pošta, zájmenná příslovce tázací a ukazovací
 • Vztahy v rodině, zvratná slovesa
 • Mezilidské vztahy, zvratná slovesa s vazbou
 • Inzeráty, slovesa vyjadřující vzájemnost
 • Rozpočet, výdaje, genitiv podst, jmen, sloveso SOLLEN v podmíňovacím způsobu
 • Peníze, mzda, jiné použití modálních sloves, skloňování přídacného jména v přívlastku v genitivu
 • Film a kino, slabé skloňování podst. jmen mužsk. rodu
 • Bydlení, vynechávání členu u podst. jména
 • Životní prostředí, skloňování příd. jména v přívlastku bez členu
 • Zvyky, svátky, tradice, psaní dopisu
 • Museum, výstavy, skloňování příd. jména po určitém a neurčitém členu, a bez členu - shrnutí
Literatura referenční:
 
 • Dr. H.P. Apelt, Mary Apelt: plus deutsch 2, Hueber Fraus, Plzeň 2001
 • Danuše Zavřelová: Technické minimum, UJAZ FEI VUT Brno
Literatura studijní:
 
 • H. Justová: Wir üben deutsche Grammatik, Fragment
 • Danuše Zavřelová: Technické minimum, UJAZ FEI VUT Brno
 • M. Brinitzer/V. Damm: Grammatik sehen, Hueber Verlag
 • Claudia Hümmler-Hille: Hören Sie mal 1, Hueber Verlag
Průběžná kontrola studia:
  
 • aktivní přístup ve výuce
 • 75% účast ve výuce
 • průběžné testy z jednotlivých celků
 • slohové práce ke konverzačním tématům
 • práce s texty
Podmínky zápočtu:
  
 • učivo probrané v průběhu semestru
 • úspěšné napsání semestrálního testu (min. 50%)
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77