Název:

Španělština: mírně pokročilí 2/2

Zkratka:JS2
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ)
Cvičící:Borecká Marcela, PhDr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Španělština pro začátečníky (JS1), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Rozvinout jazykové dovednosti získané v kursu JS1.
Anotace:
  Kurs navazuje na JS1, rozšiřuje komunikativní schopnosti, slovní zásobu a znalost gramatiky, zahrnuje nácvik poslechu s využitím náročnějších audio i video materiálů. V LS je kurs obohacen o základy technické španělštiny. Budou zapůjčeny originální španělské učebnice. Kurs je dvousemestrální.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Získání zápočtu v předmětu JS2/1.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Rozšíření jazykových dovedností i gramatiky ve španělštině na úroveň mírně pokročilou.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Úvod, program kursu
 2. Opakování učiva z JS1
 3. Plány, vyjadřování budoucího času
 4. Datum, řadové číslovky
 5. Jak dlouho? Desetinná čísla, zlomky
 6. Člen u názvu dní, nepravidelná slovesa, věty zvolací
 7. Počasí, stupňování příd. jmen, srovnávání, superlativ absolutní
 8. V kavárně, slovesa decir, traer
 9. Moje prázdniny, souminulý čas
 10. Kino, podmiňovací způsob přítomný, nesamostatná zájmena
 11. Mezi kuřáky, zákazy, rady, společenské fráze
 12. Opakování
 13. Semestrální test za zimní semestr 
 14. Opakování látky zimního semestru, konverzace
 15. Nákupy, tázací a vztažná zájmena a příslovce
 16. Cestování, minulý čas dokonavý, spojky e, u
 17. Směnárna, minulý čas dokonavý nepravidelných sloves
 18. Příjezd, technický text č. 1
 19. Ubytování, předložkové vazby
 20. Pošta, gerundium
 21. Průběhový čas, technický text č. 2
 22. La América Latina, příčestí, haber, složený infinitiv
 23. Jak psát dopis, předpřítomný čas
 24. Trpný rod, technický text č. 3
 25. Opakování
 26. Semestrální test za letní semestr
Literatura referenční:
 
 • Prokopová, L.: Španělština pro samouky, LEDA
 • Kolektiv: VEN 1, Edelsa, S.A., Madrid, Espana
 • Videokursy Este País, Viaje al Espanol
Literatura studijní:
 Podle pokynů učitele.
Průběžná kontrola studia:
  Opakovací testy.
Podmínky zápočtu:
  Semestrální testy.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213