Název:

Angličtina: mírně pokročilí 1/2

Zkratka:JH2
Ak.rok:ukončen 2006/2007 (není otevřen)
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-povinně volitelný - skupina A
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Žouželková Bartošová Marie, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Žouželková Bartošová Marie, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Navazující:
Angličtina 3: středně pokročilí 1 (BAN3), UJAZ
Kurs angličtiny pro středně pokročilé studenty (JH3), UJAZ
Profesní angličtina 1 (PA1), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Cílem kursu pro mírně pokročilé studenty je rozšiřování slovní zásoby a znalosti gramatiky a rozvíjení čtyř základních jazykových dovedností: čtení, psaní, mluvení a poslechu. Studenti se seznámí se základní odbornou terminologií.
Anotace:
  Kurs je zaměřen na základní gramatiku: časy, věty časové a podmínkové, infinitiv, členy, nepřímou řeč, atd. Rozvíjí se slovní zásoba a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci v každodenních situacích, psaní dopisů, interview, životopis, vyplňování formulářů. Při práci s technickými texty se studenti seznámí se základní odbornou terminologií.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Úspěšné absolvování začátečnické angličtiny, například na střední škole.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti si osvojí gramatiku a slovní zásobu a výrazové prostředky pro běžnou komunikaci a písemný projev, a seznámí se se základní odbornou terminologií.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Lidé a zvířata, přítomný čas průběhový
 2. Život ve městě, slova o více významech
 3. Životní styl, přítomný čas prostý
 4. Škola, have got, čísla a ceny
 5. Fakta a fikce, minulý čas, nepravidelná slovesa
 6. Příběhy, interview, vyjádření času
 7. Nakupování,členy, vyjádření množství
 8. Oblečení, jídlo, formuláře,zdvořilé žádosti
 9. Plány a ambice, slovesné tvary, budoucí čas
 10. Popis osob, přídavná jména, stupňování
 11. Popis míst, synonyma
 12. Životopis, předpřítomný čas, příslovce
 13. Semestrální test za zimní semestr
 14. Zaměstnání, have to, should
 15. Cestování, podstatná jména, make a do
 16. Životní prostředí, podmínkové a časové věty
 17. 21.století, will
 18. Minulost, used to
 19. Role žen, tázací věty, dovětky
 20. Sdělovací prostředky, pasivum
 21. Dobrodružství, předložky, infinitiv
 22. Sny a skutečnost, podmínkové věty II, might
 23. Zprávy, předpřítomný čas
 24. Telefonování,tvoření slov
 25. Vztahy mezi lidmi, předminulý čas, nepřímá řeč
 26. Semestrální test za letní semestr
Literatura referenční:
 
 • John and Liz Soars: Headway pre-Intermediate Student's Book, Oxford University Press
 • John and Liz Soars: Headway pre-Intermediate Work Book, Oxford University Press
 • ÚJAZ: Technické pracovní listy
Literatura studijní:
 
 • John and Liz Soars: Headway pre-Intermediate Student's Book, Oxford University Press
 • John and Liz Soars: Headway pre-Intermediate Work Book, Oxford University Press
 • ÚJAZ: Technické pracovní listy
Průběžná kontrola studia:
  Průběžné testování.
Podmínky zápočtu:
  Semestrální test.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.211.135.32