Název:

Multimédia

Zkratka:MUM
Ak.rok:ukončen 2006/2007
Semestr:letní
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001313
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:501010030
Garant:Sumec Stanislav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Sumec Stanislav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Seeman Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Sumec Stanislav, Ing., Ph.D. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Jazyky C a C++ (CPP), UITS
Styk člověk - stroj (SCS), UPGM
Základy počítačové grafiky (ZPG), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Anotace:
  Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do multimédií, multimediální periferní zařízení, vztah zpracování signálu a multimédií
 2. Signálové procesory a jejich vlastnosti, příklad zpracování zvuku signálovým procesorem
 3. "Case study" návrhu systému se signálovým procesorem
 4. Komprese obrazu a video sekvencí
 5. Komprese zvuku
 6. Multimediální formáty dat
 7. Windows API pro práci s obrazem, rastrové operace
 8. Windows API pro práci s videem
 9. Rozhraní DirectX, DirectDraw, DirectShow
 10. Knihovna FFmpeg
 11. Rozhraní pro práci se zvukem
 12. Rozhraní OpenGL - rastrové operace
 13. Rozhraní Direct3D
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami
 2. návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 3. rastrové operace Windows API 
 4. zpracování videosekvencí
 5. komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 6. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk
Literatura referenční:
 
 • WWW strany Microsoft - www.microsoft.com - DirectX, MSDN
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • IEEE Multimedia, IEEE - série časopisů - různé články
Literatura studijní:
 Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Půlsemestrální test - až 10 bodů
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 20 bodů
 • Individuální projekt - až 30 bodů
 • Písemná zkouška - až 40 bodů
 

Vaše IPv4 adresa: 35.153.135.60