Název:

Základy financování

Zkratka:ZFI
Ak.rok:2006/2007 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (UF)
Přednášející:Režňáková Mária, prof. Ing., CSc. (UF)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
Pracoviště:Ústav managementu FP VUT
Prerekvizity: 
Principy podvojného účetnictví (PPU), UI
Základy ekonomie podniku (ZEP), UM
 
Cíle předmětu:
  Cílem je seznámit studenty se základními finačními toky podniku, jejich sledováním a predikováním s využitím relevantních externích a interních informací.
Anotace:
  Základní finanční toky podniku, jejich sledování a predikování s využitím relevantních externích a interních informací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalosti o podvojném účetnictví, základech ekonomie a základech ekonomie podniku.
Osnova přednášek:
 
 1. Finanční cíle. Principy finančního řízení.
 2. Časová hodnota peněz. Riziko a výnos.
 3. Zdroje informací pro finanční rozhodování: srovnatelnost informací, vliv inflace, hodnověrnost a neurčitost.
 4. Finanční okolí podniku.
 5. Majetková struktura podniku.
 6. Oceňování majetku podniku.
 7. Finanční struktura podniku.
 8. Zdroje financování.
 9. Základní pravidla financování.
 10. Interní zdroje financování.
 11. Metody investičního rozhodování.
 12. Řízení oběžného majetku podniku.
 13. Řízení likvidity, přehled o peněžních tocích. Shrnutí.
Osnova numerických cvičení:
 Cvičení budou orientována na praktické procvičování základů podnikových financí s akcentem na získávání informací a jejich využití pro rozhodování:
 1. Obsah předmětu, požadavky na zápočet. Úvodní pojmy.
 2. Úrok, riziko, časová hodnota peněz.
 3. Úrok, riziko, časová hodnota peněz.
 4. Devizový kurs.
 5. Posuzování majetkové a finanční struktury podniku.
 6. Posuzování majetkové a finanční struktury podniku.
 7. Test.
 8. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
 9. Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic.
 10. Řízení oběžného majetku.
 11. Řízení cash flow podniku.
 12. Řízení cash flow podniku.
 13. Test. Zápočty.
Literatura referenční:
 
 1. BREALEY, R.A., MYERS, S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha (překlad), Victoria Publishing, 1992, EAST Publishing, 1999, ISBN 80-85605-24-4.
 2. FREIBERG, F.: Finanční teorie a financování. 1. vydání, Praha, ČVUT, 1997, 214 s., ISBN 80-01-01101-1.
 3. JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z.S.: Podnikové finance. 1. vydání, Praha, Management Press, 2001, 316 s., ISBN 80-7261-025-2.
 4. KONEČNÝ, M.: Finance podniku. 1. vydání, Brno, PC-DIR, 1999, 76 s., ISBN 80-214-1402-2.
Literatura studijní:
 
 • BREALEY, R.A., MYERS, S.C.: Teorie a praxe firemních financí. Praha (překlad), Victoria Publishing, 1992, EAST Publishing, 1999, ISBN 80-85605-24-4.
 • FREIBERG, F.: Finanční teorie a financování. 1. vydání, Praha, ČVUT, 1997, 214 s., ISBN 80-01-01101-1.
 • JINDŘICHOVSKÁ, I., BLAHA, Z.S.: Podnikové finance. 1. vydání, Praha, Management Press, 2001, 316 s., ISBN 80-7261-025-2.
 • KONEČNÝ, M.: Finance podniku. 1. vydání, Brno, PC-DIR, 1999, 76 s., ISBN 80-214-1402-2.
 • KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P.: Poklady skryté v účetnictví: I. díl. 6. aktualizované vydání, Praha, Polygon, 2001, 294 s., ISBN 80-7273-047-9.
 • RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P.: Finanční matematika pro každého. 1. vydání, Praha, Grada, 1993, 175 s., ISBN 80-85623-27-7.
 • VALACH, J., kol.: Finanční řízení podniku. Praha, EKOPRESS, 1997, 247 str., ISBN 80-901991-6-X.
 • VLACHYNSKÝ, K., kol.: Podnikové financie: I. část. 1. vydání, Bratislava, Alfa, 1993, 167 s., ISBN 80-05-01137-7.
 • VLACHYNSKÝ, K., kol.: Podnikové financie: II. část. 1. vydání, Bratislava, SÚVAHA, 1994, 175 s., ISBN 80-88727-08-1.
Kontrolovaná výuka:
  Praktická zaměstnání.
Průběžná kontrola studia:
  Připravenost na praktická zaměstnání, testy.
 

Vaše IPv4 adresa: 107.23.37.199