Název:

Profesní angličtina 2

Zkratka:PA2
Ak.rok:ukončen 2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:1313000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Langerová Petra, Mgr. (UJAZ)
Přednášející:Langerová Petra, Mgr. (UJAZ)
Cvičící:Langerová Petra, Mgr. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Angličtina 4: středně pokročilí 2 (BAN4), UJAZ
Profesní angličtina 1 (PA1), UJAZ
 
Cíle předmětu:
  Nárůst slovní zásoby studentů. Prohloubení gramatických znalostí. Další rozvoj čtyř základních dovedností: mluvení, čtení, poslech a psaní. Rozšíření znalostí běžných konverzačních obratů mluvené angličtiny. Práce s technickými texty. Důraz na rozvoj komunikativních schopností.
Anotace:
  Standardní předmět angličtiny pro středně pokročilé studenty zaměřený na obecnou i specializovanou angličtinu. Předmět je založen na integrovaném přístupu, materiály jsou vybírány tématicky se zaměřením na komunikativní a společenské dovednosti, přičemž gramatika je vysvětlována na konkrétních příkladech použití. Jsou rozvíjeny dovednosti v četbě, poslechu, psaní a mluvení. Dochází k velkému nárůstu slovní zásoby jak technického tak manažerského rázu s důrazem na její aktivní využití v praxi.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Jsou požadovány znalosti na úrovni kvalitního středoškolského studia angličtiny, nebo znalosti na úrovni "středně pokročilí" (zkouška z předmětů JH3 nebo IH3).
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Být schopen hovořit o tématech uvedených v učebnici gramaticky správně (s určitou chybovou tolerancí). Být schopen užívat podle potřeby základní techniky čtení ("skimming", "scanning", výběr relevantních informací, detailní porozumění). Rozumět anglicky vedené hodině a instrukcím, být schopen si dělat poznámky na základě poslechu. V rámci písemného vyjadřování být schopný formální i neformální korespondence, poslání faxu, vyplnění formuláře, obchodní komunikace a popisu osoby a místa. Zvládnout další část odborné slovní zásoby a schopnost porozumět gramatické konstrukci složité věty i vztahům mezi větami.
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Seznamovací fráze a pozdravy. "Present Simple" a "Continuous", stavová a dějová slovesa. Poslech: Uvítání hosta.
 2. Rozvoj slovní zásoby zaměřený na synonyma a předpony, "Past Simple" a "Past Perfect", otázky na předmět a podmět.
 3. Fráze: Telefonování, sjednání a zrušení schůzky. Slovní zásoba: Přídavná jména vyjadřující osobní postoje a kvality.
 4. Odborný text: Současný vývoj IT. Fráze: vyjádření názoru, souhlasu a nesouhlasu, účast na diskusi či jednání.
 5. Čtení: Text popisující současné trendy ve společnosti. Gramatika: "Present Simple" a "Present Continuous", "Past Simple", příslovce.
 6. Fráze: žádosti a návrhy. Slovní zásoba: ceny a náklady. Gramatika: Modální slovesa.
 7. Příprava přednášky a prezentace. Psaní "e-mailů".
 8. Slovní zásoba týkající se zaměstnání. Odborný text: Zabezpečení dat.
 9. Čtení a poslech: Získání ideálního zaměstnání. Slovní zásoba: propagace výrobků.
 10. Obchodní korespondence. Gramatika: "Past Simple", "Past Continuous", "Past Perfect".
 11. Odborný text: Bezpečný přenos dat. Slovní zásoba: Profesní rozvoj.
 12. Čtení: Text týkající se financí a běžných bankovních operací. Fráze: Zanechávání vzkazů na telefonním záznamníku.
 13. Semestrální test.
Literatura referenční:
 
 • Taylor, L.: International Express Intermediate. New edition. Student's Book. OUP, 2002.
 • Glendinning, E.H., McEwan, J.: Information Technology. OUP, 2002.
 • Business Vocabulary In Use. OUP, 2001.
Literatura studijní:
 
 • Taylor, L.: International Express Intermediate. New edition. Student's Book. OUP, 2002.
 • Glendinning, E.H., McEwan, J.: Information Technology. OUP, 2002.
 • Business Vocabulary In Use. OUP, 2001.
Kontrolovaná výuka:
  Aktivní účast ve výuce, semestrální test (20 - 40 bodů), závěrečná zkouška (30 - 60 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Aktivní účast ve výuce, semestrální test hodnocený alespoň na 50%, tj. se ziskem alespoň 20 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29