Název:

Základy programování

Zkratka:IZP
Ak.rok:2005/2006
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IZP/public/
Kredity:7 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:39001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50150035
Garant:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Přednášející:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Martinek David, Ing. (UIFS)
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Bidlo Radek, Ing. (UIFS)
Martinek David, Ing. (UIFS)
Skřivánek Roman, Ing. (UITS)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Vintera Jiří, Ing. (UITS)
Weiss Petr, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Algoritmy (IAL), UIFS
Nahrazuje:
Algoritmy a programování (APR), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Naučit se analyzovat vybrané problémy a stanovit elementární algoritmy k jejich řešení. Seznámit se s principy a vlastnostmi vyšších programovacích jazyků a zvolený jazyk ovládnout na úrovni nezbytné pro implementaci algoritmů. Seznámit se s organizací dat při řešení problémů. Aktivně ovládnout základní algoritmy a umět je aplikovat v praktických problémech. Seznámit se s hodnocením složitosti algoritmů. Seznámit se s principy testování programů. Naučit se používat prostředky pro ladění programů. Naučit se dokumentovat obhajovat a prezentovat dosažené výsledky.
Anotace:
  Algoritmy a řešení problémů: strategie řešení problémů, strukturovaná dekompozice, pojem a vlastnosti algoritmu. Základní programovací konstrukty: syntaxe a sémantika vyššího programovacího jazyka, proměnné, typy, přiřazení, řídicí struktury, procedury a funkce, předávání parametrů, vstupy/výstupy, zpracování výjimečných stavů. Základní datové struktury: primitivní datové typy, strukturované datové typy: pole, záznam, soubor, znakové řetězce. Dynamické datové struktury, typ ukazatel. Strategie pro volbu vhodné datové struktury. Rekurze, pojem rekurze. Globální a lokální proměnné. Jednoduché rekurzivní procedury. Modulární návrh a abstrakce. Pojmy a algoritmy budou ilustrovány využitím vhodného programovacího jazyka (ISO/IEC 9899: Programming languages - C).
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předmět je zařazen v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student se naučí analyzovat a navrhovat jednoduché algoritmy pro počítače. Seznámí se se základní koncepcí programovacích jazyků. Naučí se vytvářet programy ve vyšších programovacích jazycích. Porozumí EBNF pro popis syntaxe programovacího jazyka. Osvojí si odborné pojmy z oblasti programování, syntax a sémantiku programovacího jazyka.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student se naučí řešit jednoduché problémy na počítači formou projektů.  Naučí se vytvářet programovou dokumentaci a obhájit výsledky řešeného projektu.
Osnova přednášek:
 
 1. Vlastnosti algoritmů, notace a zápis algoritmů.
 2. Techniky řešení problémů. Návrh a implementace algoritmů.
 3. Principy vyšších programovacích jazyků. Symboly, oddělovače, konstanty, identifikátory, proměnné, reprezentace čísel, návěští.
 4. Koncepce dat. Jednoduché datové typy. Výrazy a příkazy.
 5. Řídící struktury. Bloková struktura programu, rozsah platnosti identifikátorů.
 6. Funkce, parametry funkcí.
 7. Textové soubory, standardní vstup/výstup.
 8. Strukturované datové typy.  
 9. Rekurze v programování.
 10. Typ ukazatel a dynamické proměnné. Spojové struktury.
 11. Základní metody řazení.
 12. Základní metody vyhledávání.
 13. Ladění a dokumentace programu.
Osnova laboratorních cvičení:
 1. týden v semestru - seznámení s provozním řádem, přihlášení do počítačové sítě, rozdělení a přihlášení se do laboratoří, (Zapsané předměty --> IZP --> Termín laboratoří), elektronická pošta, Unix pro začínající studenty, přihlášení do diskusní skupiny IZP, IUS (každý student napíše nějaký dotaz a odpověď na dotaz v těchto diskusích), spuštění Dev C++.
2.- 5. týden v semestru (do 30.10.) volné využití laboratoří pro samostatné řešení domácích úloh v jazyce C.
6. - 13. týden v semestru (od 31.10.) konzultace k projektům a k ladění programů. Obhajoba a odevzdání 4 projektů.
Osnova počítačových cvičení:
 Demonstrační cvičení:
 1. Seznámení s vývojovým prostředím programů v jazyce C v MS Windows a v Linuxu. Editace programů. Struktura programů. Nápověda. Nástroje ladění programů.
 2. Jednoduché programy v jazyce C, zpracování parametrů příkazové řádky, práce se standardním I/O.
 3. Analýza, návrh ke 2. projektu, ukázka dokumentace.
 4. Práce s poli, se soubory.
 5. Standardní knihovny. Jednoduché programy v jazyku C.
 6. Datový typ ukazatel, práce s dynamicky alokovanými datovými strukturami.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Převod čísel mezi různými číselnými soustavami.
 2. Řešení rekurentních problémů.
 3. Výpočty s maticemi.
 4. Řazení dle české abecedy.
Literatura referenční:
 
 • Cormen, T.: Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001, ISBN 0262032937.
 • The C Standard : Incorporating Technical Corrigendum 1, by Standards Institute British, John Wiley & Sons,  2002, ISBN 0470845732.
 • Harbison, P.: C: A Reference Manual (5th Edition), Prentice Hall, 2002, ISBN 013089592X.
 • Kadlec, V.: Učíme se programovat v jazyce C, Computer Press, Praha, 2002, ISBN 80-7226-715-9.
 • Herout, P.: Učebnice jazyka C, Kopp, České Budějovice, 2004, ISBN 80-7232-220-6. 
 • Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988.
Literatura studijní:
 
 • McConnell, S.: Code Complete, Microsoft Press, 2004, ISBN 0735619670
 • Kernighan, B. W.: The Practice of Programming, Addison-Wesley, 2003, ISBN 020161586X
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách bude dostupný na WWW
Kontrolovaná výuka:
  
 • Vypracování 4 projektů.
 • Obhajoba projektů v průběhu laboratorních cvičení.
 • Odevzdaná a kontrolovaná dokumentace ke 2 úkolům.
 • Půlsemestrální test.
 • Závěrečná písemná zkouška.
Průběžná kontrola studia:
  Hodnocené domácí úkoly s obhajobou: 35 bodů. Půlsemestrální test: 15 bodů. Závěrečná písemná zkouška: 50 bodů.
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu a tím pro připuštění k závěrečné zkoušce musí student získat nejméně 20 bodů z projektů a půlsemestrálního testu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.69.220