Název:

Architektura a programování paralelních systémů

Zkratka:ARC
Ak.rok:2007/2008
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY)
Přednášející:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY)
Cvičící:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY)
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Kašpárek Tomáš, Ing. (CVT)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Orientovat se v nabídce paralelních systémů, umět posoudit komunikační a výpočetní možnosti konkrétní architektury a predikovat výkonnost paralelních aplikaci. Seznámit se s nejdůležitějšími prostředky paralelního programování (MPI, OpenMP), naučit se je prakticky používat a řešit problémy paralelně.
Anotace:
  Předmět pokrývá architekturu i programování paralelních systémů s fukčním a datovým paralelismem. Nejdříve je pojednáno o teorii paralelních systémů a paralelizaci programů. Následuje popis nejrozšířenějších mnohojádrových a víceprocesorových symetrických multiprocesorů  (SMP) a jejich programování v prostředí OpenMP. Pokračuje výklad o propojovacích sítích jako základu populárních svazků pracovních stanic a dalších systémů se zasíláním zpráv. Jejich programování ve standardizovaném rozhraní  MPI je ilustrováno případovými studiemi paralelních aplikací. Závěrem je pojednáno o pokročilých systémech DSM NUMA.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Von Neumannova architektura počítače, paměťová hierarchie, paměti cache a jejich organizace, programování v JSI a v C/C++.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Přehled principů výstavby paralelních systémů a propojovacích sítí, schopnost odhadnout výkonnost paralelních aplikací. Přehled o možnostech paralelizace základních technických úloh, znalost paralelního programování v MPI a v OpenMP.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Znalost možností a omezení paralelního zpracování, schopnost odhadnout výkonnost paralelních aplikací. Jazyková výbava pro komunikaci a synchronizaci procesů/vláken. Kompetence v technických a programových prostředcích pro náročné vědecké výpočty a simulace.
Osnova přednášek:
 
 • Funkční a datový paralelismus, ukazatele výkonnosti, režie, zákony omezující zrychlení.
 • Paralelizace programů, dekompozice, plánování úloh.
 • Multiprocesory se sdílenou pamětí. Saturace sběrnice, křížový přepínač, arbitry, organizace paměti.
 • Koherence vyrovnávacích pamětí, protokoly MSI a MESI. Modely paměťové konzistence.
 • OpenMP, paralelizace smyček.
 • Synchronizace v OpenMP, zámky a bariéry.
 • Paralelní programování orientované na výkonnost. 
 • Propojovací a přepínací sítě, směrovací algoritmy.
 • Řízení přenosu zpráv, architektura směrovačů.
 • Zpracování zpráv, kolektivní komunikace a výkonnost komunikací.
 • Programování se zasíláním zpráv (MPI).  
 • Výpočty na svazcích počítačů s použitím párových a kolektivních komunikací.
 • Multiprocesory s architekturou DSM - NUMA.  
Osnova numerických cvičení:
 Numerická cvičení u předmětu nejsou plánována.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Problém n těles (částic), predikce výkonnosti na svazku počítačů. 
 • Vývoj teplotního pole pomocí Jacobiho iterací na SMP v OpenMP.
 • Evoluční algoritmy na svazku blades.
Literatura referenční:
 
 • Culler, D.E.: Parallel Computer Architecture - A Hardware / Software Approach. Morgan Kaufmann Publ., 1999, 1025 s., ISBN 1-55860-343-3. 
 • Quinn, M.J: Parallel Programming in C with MPI and OpenMP. McGraw Hill, 2004, 529 s., ISBN: 0072822562.
 • Dally, W.J., Towles, B.: Principles and Practices of Interconnection Networks. Morgan Kaufman Publ., 2004, 550 s., ISBN:0-12-200751-4.
Literatura studijní:
 
 • Dvořák, V.: Architektura a programování paralelních systémů. Skriptum FIT VUT v Brně, 2004, 170 s., ISBN 80-214-2608-X. 
Průběžná kontrola studia:
  Tři malé projekty v rozsahu 5, 4 a 4 hodin ; půlsemestrální písemka.
Podmínky zápočtu:
  Pro udělení zápočtu a připuštění ke zkoušce je třeba během semestru získat 20 bodů ze 40 možných.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.228.194.177