Název:

Fuzzy systémy pro řízení a modelování

Zkratka:FSY
Ak.rok:ukončen 2007/2008
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:55150030
Garant:Jura Pavel, prof. Ing., CSc. (UAMT)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se se základy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky. Naučit se aplikovat fuzzy teorii při modelováni neurčitých systémů. Seznámit se s adaptačními technikami ve fuzzy systémech.
Anotace:
  Motivace předmětu, klasické množiny a fuzzy množiny. Operace nad fuzzy množinami, t-normy a konormy. Fuzzy relace a operace nad nimi. Projekce, cylindrické rozšíření, kompozice. Přibližné usuzování. Jazyková proměnná. Fuzzy implikace. Zobecněný modus ponens a fuzzy pravidlo "if-then". Pravidla inference. Ohodnocení a vlastnosti souboru fuzzy pravidel. Fuzzy systémy typu Mamdani a Sugeno. Struktura fuzzy systému, znalostní a datová báze. Fuzzifikace a defuzzifikační metody. Fuzzy systém jako universální aproximátor. Adaptace ve fuzzy systémech, neuro-fuzzy systémy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Absolvent předmětu je vybaven základními znalostmi a dovednostmi z fuzzy problematiky. Umí je aplikovat v oblasti modelování a řízení systémů za přítomnosti neurčitě vyjádřené vstupní a výstupní informace.
Osnova přednášek:
 
 • Motivace předmětu, klasické množiny a fuzzy množiny.
 • Operace nad fuzzy množinami.
 • t-normy a konormy.
 • Fuzzy relace a operace nad nimi. Projekce, cylindrické rozšíření, kompozice.
 • Přibližné usuzování. Jazyková proměnná. Fuzzy implikace.
 • Zobecněný "modus ponens" a fuzzy pravidlo "if-then". Pravidla inference.
 • Ohodnocení a vlastnosti souboru fuzzy pravidel.
 • Fuzzy systémy typu Mamdani a Sugeno.
 • Struktura fuzzy systému, znalostní a datová báze.
 • Fuzzifikace a defuzzifikační metody.
 • Fuzzy systém jako universální aproximátor.
 • Adaptace ve fuzzy systémech.
 • Neuro-fuzzy systémy.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Model typu Mandani nebo Sugeno v jedné praktické úloze.
Literatura referenční:
 
 • Jura, P.: Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování, VUTIUM Brno, 2003, ISBN 80-214-2261-0.
 • Driankov, D., Hellendoorn, H., Reinfrank, M.: An Introduction to Fuzzy Logic, Springer-Verlag, 1993, ISBN 3-540-56362-8.
 • Novák, V.: Fuzzy množiny a jejich aplikace, Matematický seminář, SNTL Praha, 1986.
 • Pokorný, M.: Řídicí systémy se znalostní bází, Skriptum VŠB TU Ostrava, 1995, ISBN 80-7078-275-7.
 • Pokorný, M.: Umělá inteligence v modelování a řízení, Nakladatelství BEN, Praha, 1996, ISBN 80-901984-4-9.
 • Vysoký, P.: Fuzzy řízení, skriptum FEL ČVUT Praha, 1996, ISBN 80-01-01429-8.
Literatura studijní:
 
 • Jura, P.: Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování, VUTIUM Brno, 2003, ISBN 80-214-2261-0.
 • Driankov, D., Hellendoorn, H., Reinfrank, M.: An Introduction to Fuzzy Logic, Springer-Verlag, 1993, ISBN 3-540-56362-8.
 • Novák, V.: Fuzzy množiny a jejich aplikace, Matematický seminář, SNTL Praha, 1986.
 • Pokorný, M.: Řídicí systémy se znalostní bází, Skriptum VŠB TU Ostrava, 1995, ISBN 80-7078-275-7.
 • Pokorný, M.: Umělá inteligence v modelování a řízení, Nakladatelství BEN, Praha, 1996, ISBN 80-901984-4-9.
 • Vysoký, P.: Fuzzy řízení, Skriptum FEL ČVUT Praha, 1996, ISBN 80-01-01429-8.
Průběžná kontrola studia:
  Jeden půsemestrální písemný test.
Podmínky zápočtu:
  Vypracování projektu.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.229.126.29