Název:

Matematické struktury v informatice

Zkratka:MAT
Ak.rok:2007/2008
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.1.povinný
IT-MGR-2MIN.1.povinný
IT-MGR-2MIS.1.povinný
IT-MGR-2MPS1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3913000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:8020000
Garant:Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc. (UM OADM)
Fakulta:Fakulta strojního inženýrství VUT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je prohloubit u studentů znalosti základních matematických struktur, které jsou často využívány v různých oblastech informatiky. Vedle klasických algebraických struktur budou podrobněji vyloženy základy matematické logiky, teorie Banachových a Hilbertových prostorů a teorie grafů. Probrán bude také úvod do teorie kategorií.
Anotace:
  Formální teorie, predikátová logika, intuicionistická, modální a temporální logika, algebraické struktury s jednou a dvěma binárními operacemi, univerzální algebry, topologické a metrické prostory, Banachovy a Hilbertovy prostory, neorientované grafy, orientované grafy a sítě, základní pojmy z teorie kategorií.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti prohloubí své znalosti z oblasti matematických struktur využívaných v informatice. To jim pak umožní nejen lépe porozumět teoretickým základům informatiky, ale také se aktivně zapojit do výzkumu v tomto oboru.
Osnova přednášek:
 
 • Predikáty, kvantifikátory, termy, formule, jazyk 1. řádu a jeho interpretace, modely formulí.
 • Predikátový počet 1. řádu a jeho vlastnosti, věty o úplnosti a kompaktnosti, rozšíření teorie.
 • Prenexové normální tvary, skolemizace a Herbrandova věta, základy intuicionistické, modální a temporální logiky.
 • Univerzální algebry a jejich typy, podalgebry a homomorfismy, kongruence a faktorové algebry, součiny, termy a volné algebry.
 • Parciální a vícedruhové algebry, hyperalgebry, grupoidy, podgrupoidy a homomorfismy, kartézský součin, faktorové a volné grupoidy.
 • Pologrupy a volné pologrupy, grupy, podgrupy a homomorfismy, faktorové a cyklické grupy, volné a permutační grupy.
 • Okruhy, ideály, homomorfismy, obory integrity a tělesa.
 • Konečná tělesa, polynomy a dělitelnost.
 • Topologické a metrické prostory, úplnost, normované a Banachovy prostory.
 • Unitární a Hilbertovy prostory, ortogonalita, uzavřené ortonormální systémy a Fourierovy řady.
 • Stromy a kostry, minimální kostra (Kruskalův a Primův algoritmus), vybarvování uzlů a hran grafu.
 • Orientované grafy, orientované eulerovské grafy, sítě, problém kritické cesty (Dijkstraův a Floyd-Warshallův algoritmus), dopravní sítě, toky a řezy.
 • Kategorie a konkrétní kategorie, podobjekty, faktorové a volné objekty, součiny a sumy, funktory a přirozené transformace.
Literatura referenční:
 
 • Mendelson, E.: Introduction to Mathematical Logic, Chapman Hall, 1997, ISBN 0412808307
 • Cameron, P.J.: Sets, Logic and Categories, Springer-Verlag, 2000, ISBN 1852330562
 • Biggs, N.L.: Discrete Mathematics, Oxford Science Publications, 1999, ISBN 0198534272
Literatura studijní:
 
 • Birkhoff, G., MacLane, S.: Aplikovaná algebra, Alfa, Bratislava, 1981
 • Procházka, L.: Algebra, Academia, Praha, 1990
 • Lang, S.: Undergraduate Algebra, Springer-Verlag, New York - Berlin - Heidelberg, 1990, ISBN 038797279
 • Polimeni, A.D., Straight, H.J.: Foundations of Discrete Mathematics, Brooks/Cole Publ. Comp., Pacific Grove, 1990, ISBN 053412402X
 • Shoham, Y.: Reasoning about Change, MIT Press, Cambridge, 1988, ISBN 0262192691
 • Van der Waerden, B.L.: Algebra I, II, Springer-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York, 1971, Algebra I. ISBN 0387406247, Algebra II. ISBN 0387406255
 • Nerode, A., Shore, R.A.: Logic for Applications, Springer-Verlag, 1993, ISBN 0387941290
Průběžná kontrola studia:
  Test během semestru a odevzdání domácí úlohy.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.88.220.93