Název:

Simulační nástroje a techniky

Zkratka:SNT
Ak.rok:2007/2008
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.2.volitelný
IT-MGR-2MIN.1.povinný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SNT/public/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6000040
Garant:Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS)
Přednášející:Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS)
Cvičící:Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem je seznámit studenty s principy metod, nástrojů a technik vhodných pro modelování a simulaci různých typů dynamických systémů.
Anotace:
  Teorie modelování a simulace, DEVS (Discrete Event System Specification) formalismus. Simulační systémy, metody jejich implementace. Algoritmy pro řízení simulace, paralelní a distribuovaná simulace. Simulace spojitých, diskrétních a kombinovaných systémů: metody popisu, nástroje, numerické metody. Modely speciálních tříd systémů a odpovídající simulační metody. Systémy popsané parciálními diferenciálními rovnicemi. Multimodely. Znalostní simulace.  Verifikace a validace simulačních modelů. Řízení simulačních experimentů. Metody vizualizace a vyhodnocování výsledků simulace. Příklady simulačních systémů a modelů.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základy modelování, simulace, algoritmizace a numerické matematiky.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Základy teorie související s modelováním. Pochopení principů implementace simulačních nástrojů. Znalost simulačních metod a technik pro různé třídy simulačních úloh.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  vytváření simulačních nástrojů, modelů a použití simulačních technik v praxi
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod. Třídy úloh řešitelných simulačními metodami. Teorie modelování a simulace, DEVS formalismus.
 2. Simulační systémy: klasifikace, principy implementace. Algoritmy pro řízení simulace. Paralelní a distribuovaná simulace.
 3. Spojitá simulace: numerické integrační metody, tuhé systémy, algebraické smyčky, prostorové systémy.
 4. Diskrétní simulace: implementace událostí a procesů. Modelování systémů hromadné obsluhy.
 5. Kombinovaná simulace: stavové události, synchronizace spojité a diskrétní části.
 6. Modelování systémů popsaných parciálními diferenciálními rovnicemi. Úvod do analýzy citlivosti systému na parametry.
 7. Modely číslicových systémů a odpovídající simulační metody, nástroje a techniky.
 8. Modelování dopravních systémů. Celulární automaty.
 9. Modelování neurčitosti, využití fuzzy logiky v simulaci. Znalostní simulace.
 10. Multimodely. Optimalizační metody. Kvalitativní simulace.
 11. Řízení simulačních experimentů, vyhodnocování výsledků simulace. Teoretické přístupy k verifikaci a validaci simulačních modelů.
 12. Moderní metody vizualizace výsledků simulace. Uživatelská rozhraní simulačních systémů. Simulace a virtuální realita.
 13. Případová studie simulačního systému. Příklady simulačních modelů.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Samostatné řešení netriviálního simulačního problému, případně rozšíření zadaného simulačního nástroje o nové možnosti modelování.
Literatura referenční:
 
 • Fishwick, P.: Simulation Model Design and Execution, Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-098609-7
 • Law, A., Kelton, D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill, 2000, ISBN 0-07-100803-9
 • Zeigler, B., Praehofer, H., Kim, T.: Theory of Modelling and Simulation, second edition, Academic Press, 2000, ISBN 0-12-778455-1
 • Ross, S.: Simulation, Academic Press, 2002, ISBN 0-12-598053-1
Literatura studijní:
 
 • Rábová, Z. a kol.: Modelování a simulace, VUT Brno, 1992, ISBN 80-214-0480-9
 • Fishwick, P.: Simulation Model Design and Execution, Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-098609-7
 • Soubor materiálů dostupný na WWW stránce předmětu.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30