Název:

Strategické řízení informačních systémů

Zkratka:SRI
Ak.rok:2009/2010
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinně volitelný - skupina N
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/SRI/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2640418
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60200020
Garant:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Mates Vojtěch, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je zjednodušit orientaci a využívání moderních principů řízení podnikové informatiky s důrazem na plánování rozvoje a řízení informatických služeb. Hlavní důraz je kladen na  rozvoj technických, obchodních a řídících schopností, umožňujících navrhování efektivních a bezpečných informačních systémů k podpoře business aktivit, procesů a služeb ve všech jejich vnitřních i vnějších souvislostech, a to za účelem splnění potřeb a dosažení očekávaných obchodních přínosů anebo získání konkurenční výhody.
Anotace:
  Řízení informačních systémů, služeb, procesů a zdrojů. Řešení strategické otázek a úlohy rozvoje informatiky jako zdroje konkurenceschopnosti firmy v informační společnosti. Analýza možností využití informačních a komunikačních technologií vzhledem k odpovídajícím ekonomickým i neekonomickým přínosům. Stěžejní témata se pohybují především na úrovni strategického řízení informatiky ve vztahu k podnikovému řízení.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  
 • Porozumění roli a funkci IS v návaznosti na business cíle, pochopení vzájemných vazeb mezi různými typy strategií firmy (business, informační, řízení znalostí, IT).
 • Rozvoj vědomostí, znalostí a zkušeností v IS/IT oblasti s důrazem na možnosti využívání nejnovějších poznatků a praxe v business sféře.
 • Seznámení se s možnostmi popisu IS z různých aspektů a pohledů (SOA, MDA atp.).
 • Porozumění bezpečnostním otázkám v IS/IT sféře, zejména různým variantám a způsobům ochrany jak vlastního IS, tak veškerých informací v něm uloženým.
 • Znalost modelovacích technik aplikovatelných na popis business procesů a služeb.
 • Znalost metodik a metodologií vývoje IS s ohledem na aktuální potřeby business sféry.
 • Pochopení podstaty systémového myšlení a systémové integrace, schopnost jejich aplikace v praxi.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do problematiky strategického řízení IS/ICT a business modelování
 2. Business Process Reengineering
 3. Metody, techniky a standardy modelování business procesů
 4. Architektury IS/ICT
 5. IT Governence, Information policy and Govern, Service Management (podpora byznysu   informatickými prostředky a službami) - I
 6. IT Governence, Information policy and Govern, Service Management  - II
 7. IT Governence, Information policy and Govern, Service Management - III
 8. Sourcingová strategie a výběr variant provozu podnikového IS/ICT (in-house, outsourcing, ASP) - I
 9. Sourcingová strategie a výběr variant provozu podnikového IS/ICT - II
 10. Efektivnost IS/ICT (metriky výkonů, nákladů a přínosů IS/ICT)
 11. IS/IT bezpečnost - základní koncepty, bezpečnost v kontextu strategického řízení
 12. IS/IT bezpečnost - zabezpečení obchodních informací, bezpečnostní politika a   opatření, organizace bezpečnosti, právní aspekty IS a související otázky - II.
 13. Systémové myšlení a systémová integrace
Literatura referenční:
 
 • Manuel Laguna, Johan Marklund: Business Process Modeling, Simulation and Design. Prentice Hall, 2004.
 • John K. Halvey and Barbara Murphy Melby. Business Process Outsourcing: Process, Strategies, and Contracts. 2007.
Literatura studijní:
 
 • Voříšek, Jiří. Systémová integrace a strategické řízení informačních systémů. Management   Press, 2005.
 • Voříšek, J., Pavelka, J., Vít, M.. Aplikační služby IS/ICT formou ASP - Proč a jak pronajímat informatické služby. 2003. 80-247-0620-2
 • Gála, Pour, Toman: Podniková informatika. Grada Publishing, 2006.
 • Buchalcevová, Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Grada Publishing, 2004.
 • Bébr, R.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Professional Publishing, 2005.
 • Rodryčová, D., Staša, P.: Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy. Grada Publishing, 2000.
 • Molnár, Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing, 2001.
 • Voříšek, J. - BRUCKNER, T. Outsourcing informačních systémů. 1998. 80-86119-07-6
 • Action Benson, R.J., Bugnitz T.L,Walton, W.B. From Business strategy to IT. 2004.        
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektu, půlsemestrální a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena ve výsledku 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Projekt (20 bodů)
Půlsemestrální test (20 bodů)
Závěrečná zkouška (60 bodů)
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno vypracováním projektu (získání alespoň 5ti bodů) a ziskem minimálně 20 bodů za všechny bodované aktivity v průběhu semestru (projekt, půlsemestrální zkouška).
 

Vaše IPv4 adresa: 54.145.38.157