Název:

Ekologie a technika

Zkratka:EKT
Ak.rok:ukončen 2008/2009 (není otevřen)
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Klapetek Milan, Mgr. (ICV)
Fakulta:Institut celoživotního vzdělávání VUT
 
Cíle předmětu:
  Poukázat na kořeny ekologických problémů, ukázat souvislost mezi ethosem, ekologií a technikou, zvýšit kvalifikovanost profesního rozhodování o ekologický aspekt.
Anotace:
  Jednou z nepostradatelných skutečností pro život člověka na Zemi je životu příznivé a život umožňující životní prostředí. Již od počátku rozmnožování člověka jako druhu na Zemi je možno pozorovat hluboké zásahy do ekosystémů, které nabývají na závažnosti takřka se čtvercem růstu možností a uplatňování techniky. V oblasti ekologických studií a postojů však panuje nepřehledná situace střetajících se hledisek, metod výzkumu a zájmů. Více než kde jinde je zde proto nutno dosáhnout přiměřeného odborného a kvalifikovaného vhledu.
Společenskovědní předmět zařazený do programu na základě Rozhodnutí rektora VUT 03/2004.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Zvýšení kompetence o ekologické kriterium technologický procesů a ekonomických projektů, schopnost komunikace a argumentace v otázkách enviromentálních.
Osnova seminářů:
 
 • Původ a vývoj ekologického uvědomění.
 • Ekosféra, biosféra, sociosféra.
 • Postavení člověka ve světě v různých náboženských a světonázorových soustavách.
 • Reálná a nereálná východiska ekologických stanovisek.
 • Hledání paradigmat globálního ekologického ethosu pro Zemi.
 • Problém hodnot a životních stylů.
 • Specifické ekologické problémy zemědělství.
 • Problém obnovitelných a neobnovitelných zdrojů, recyklace, odpady a znečišťující látky.
 • Vize trvale udržitelného rozvoje.
Literatura studijní:
 Přednášející doporučí studentům k prostudování vybraná pojednání a články ve filosoficky a hospodářsky orientovaných časopisech.
Podmínky zápočtu:
  
 • 70 % účast na přednáškách.
 • Vypracování a odevzdání písemného pojednání na zadané ekologické téma.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.226.102.115