Název:

Analýza a návrh informačních systémů

Zkratka:AIS
Ak.rok:2009/2010
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MGM-volitelný
IT-MGR-2MGM.-volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.2.volitelný
IT-MGR-2MIS2.povinný
IT-MGR-2MIS.2.povinný
IT-MGR-2MMI2.povinně volitelný - skupina M
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV1.povinně volitelný - skupina D
IT-MGR-2MSK2.povinně volitelný - skupina M
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/AIS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:51150034
Garant:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Pokročilé informační systémy (PIS), UIFS
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami a prostředky používanými při vývoji informačních systémů a naučit je tyto metody a prostředky používat.
Anotace:
  Softwarové projekty - životní cyklus vývoje. Modelovací jazyky - jazyky pro strukturované modelování, modelovací techniky jazyka UML 2.0. Úvod do plánování a sledování projektu, řízení projektu. Nástroje na podporu softwarového inženýství. Úvod do metodiky Unified process. Analýza a specifikace požadavků. Přechod od požadavků k implementaci - objektový business model, objektový model domény. Návrh architektury - vrstvy, rámce, vzory. Návrh databáze - mapování objektového modelu na relační databázi a objektově relační databázi. Návrh tříd a interakcí. Programování a testování. Refaktorizace. Návrh uživatelského rozhraní. Datové inženýrství - zajištění bezpečnosti a integrity dat, transakce a souběžnost. Business komponenty. Projekt zaměřený na analýzu požadavků a návrh.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti budou znát podstatu, základní metody a techniky používané při vývoji informačních systémů na úrovni, která je dále rozvíjena ve specializovaných předmětech. Jsou schopni vytvářet vhodné modely při analýze a návrhu informačních systémů a to zejména využitím objektově-orientovaného přístupu a modelovacích technik, které poskytuje jazyk UML.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí formou projektu analyzovat problém a navrhovat jeho řešení. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.
Osnova přednášek:
 
  1. Softwarové projekty, OO vývoj SW.
  2. Modelovací techniky jazyka UML 2.0 -  modelování objektové struktury a případů použití.
  3. Modelovací techniky jazyka UML 2.0 -  modelování interakcí, stavů a aktivit, komponent a nasazení. Další typy diagramů.
  4. Úvod do plánování a sledování projektu, řízení projektu.
  5. Úvod do metodiky Unified process. Fáze zahájení.
  6. Fáze rozpracování, model domény.
  7. Návrh architektury - závislosti a jejich eliminace, vrstvy, architektonické rámce a vzory.
  8. Architektonický vzor Model-View-Controller. Úvod do JEE, SOA.
  9. Návrh tříd - principy GRASP, návrhové vzory.
  10. Programování, návrh řízený testem, refaktorizace.
  11. Modelovací techniky a činnosti v dalších iteracích.
  12. Řešení perzistence, objektově-relační mapování, zajištění bezpečnosti dat.
  13. Přednáška odborníka z praxe.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  • Neformální specifikace základních požadavků na část informačního systému, která je předmětem řešení projektu.
  • Dokumentace analýzy požadavků a návrhu vybrané části aplikace vytvořená v jazyce UML.
Literatura referenční:
 
 • Larman, C.: Applying UML and Patterns. An Introduction to Oject-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd edition. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, USA, 2006, 703 p., ISBN 0-13-148906-2.
 • Maciaszek, L.A., Liong, B.L.: Practical Software Engineering. A Case Study Approach. Addison-Wesley, Harlow England, 2005, 864 p., ISBN 0-321-20465-4. 
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2003, 408 s., ISBN: 80-7226-947-X.
 • Maciaszek, L.A.: Requirement Analysis and System Design, 2 ed. Addison-Wesley, Harlow England, 2005, 504 p., ISBN 0-321-20464-6.
Literatura studijní:
 
 • Larman, C.: Applying UML and Patterns. An Introduction to Oject-Oriented Analysis and Design and Iterative Development. 3rd edition. Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, USA, 2006, 703 p., ISBN 0-13-148906-2.
 • Maciaszek, L.A., Liong, B.L.: Practical Software Engineering. A Case Study Approach. Harlow England, Addison-Wesley, 2005, 864 p., ISBN 0-321-20465-4. 
 • Arlow, J., Neustadt, I.: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací. Computer Press, 2003, 408 s., ISBN: 80-7226-947-X.
Kontrolovaná výuka:
  Půlsemestrální písemná zkouška, vypracování projektu. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální písemná zkouška, odevzdání a obhajoba výsledků projektu v předepsaných termínech.
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno odevzdáním výsledků projektu a jejich obhajobou v předepsaných termínech a ziskem minimálně 25 bodů za bodované aktivity v průběhu semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.85.92.139