Název:

Diplomový projekt

Zkratka:DIP
Ak.rok:2009/2010
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI2.povinný
IT-MGR-2MBS2.povinný
IT-MGR-2MGM2.povinný
IT-MGR-2MGM.2.povinný
IT-MGR-2MIN2.povinný
IT-MGR-2MIN.2.povinný
IT-MGR-2MIS2.povinný
IT-MGR-2MIS.2.povinný
IT-MGR-2MMI2.povinný
IT-MGR-2MMM2.povinný
IT-MGR-2MPS2.povinný
IT-MGR-2MPV2.povinný
IT-MGR-2MSK2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:10 kreditů
Ukončení:zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:0000156
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:00000
Garant:Eysselt Miloš, Ing., CSc. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Prerekvizity: 
Semestrální projekt (SEP), FIT
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z oboru informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě při státní závěrečné zkoušce.
Anotace:
  Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEP/SEP - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEP nelze mít zapsán předmět DIP.
Předmět DIP se zapisuje současně s přihláškou k MSZ ve stejném semestru.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.
Osnova numerických cvičení:
 Semináře k řešeným projektům.
Literatura referenční:
 
  • A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2008, ISBN 978-1-933890-51-7.
  • ISO 2145:1978: Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents.
  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.
  • Eco, U.: Jak napsat diplomovou práci, z italského originálu Come si fa una tesi di laures, Milano: Bompiani, 1977, Olomouc: Votobia. 278 s. ISBN 80-7198-1773-7
Literatura studijní:
 
  • Pokyny pro vypracování diplomových prací.
Průběžná kontrola studia:
  Konzultace s vedoucím diplomové práce.
Podmínky zápočtu:
  Splnění prerekvizitních podmínek, aktivita v průběhu semestru a doporučení vedoucího projektu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "SEP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět DIP si student zapsal/ponechal neoprávněně.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.88.220.93