Název:

Základy počítačové grafiky

Zkratka:IZG
Ak.rok:2009/2010
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IZG/private/
Kredity:6 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:39001313
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:52180030
Garant:Kršek Přemysl, doc. Ing., Ph.D. (UPGM)
Přednášející:Kršek Přemysl, doc. Ing., Ph.D. (UPGM)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Cvičící:Seeman Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Španěl Michal, Ing., Ph.D. (UPGM)
Štancl Vít, Ing. (UPGM)
Švub Miroslav, Ing. (UPGM)
Vaďura Jiří, Ing. (UPGM)
Vlček Adam, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Nahrazuje:
Základy počítačové grafiky (ZPG), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Základní charakteristika podle ECTS:
Získat přehled v oblasti základních principů rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Seznámit se základními algoritmy a metodami tvorby grafického zobrazení vektorových objektů ve 2D a 3D scénách, především: rasterizace 2D objektů; ořezávání a vyplňování 2D oblastí; transformace objektů; řešení viditelnost, osvětlení, stínování a texturování 3D objektů. Seznámit s principem a použitím hlavních grafických rozhraní, Win32 API a OpenGL. Naučit se je implementovat a používat v reálných grafických aplikacích.
Anotace:
  Přehled základních principů počítačové grafiky (vektorová, rastrová) a jejich důsledků pro tvorbu reálných grafických aplikace. Specifikace základních operací rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Specifikace principů a použití hlavních grafických rozhraní, Win32 API a OpenGL. 2D metody a algoritmy pro: rasterizaci úseček, kružnic a křivek (Bezier, B-spline, NURBS), ořezávání čárových objektů, vyplňování vektorových i rastrových uzavřených oblastí. 3D metody a algoritmy pro: transformaci objektů, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování, texturování. Metody fotorealistického zobrazení 3D scén. Metody geometrické reprezentace 3D objektů. Zpracování obrazu jako vícerozměrného signálu, antialiasing.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Vědomosti a dovednosti orientované na předmět:
 • Studenti porozumí základním principům rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky
 • Porozumí základním principům a použití hlavních grafických rozhraní, Win32 API a OpenGL
 • Seznámí se s 2D algoritmy pro rasterizaci a ořezávání objektů a vyplňování oblastí
 • Seznámí se s 3D algoritmy pro transformaci objektů, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování a texturování
 • Seznámí se s metodami pro fotorealistické zobrazení 3D scén
 • Seznámí se s metodami geometrické reprezentace 3D objektů
 • Naučí se principům zpracování obrazů jako vícerozměrného signálu a antialiasingu
 • Naučí se vytvářet grafické aplikace pro zobrazení rastrových i vektorových dat
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  
 • Student se naučí řešit jednoduché problémy, individuálně i v týmu, formou domácích úkolů.
 • Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovacího jazyků C/C++.
Osnova přednášek:
 
 • Úvod do současné počítačové grafiky, základní principy zobrazování (rastrový / vektorový).
  Barevný obraz a barevné modely.
  Redukce barevneho prostoru, monochromatický obraz.
 • Generování základních objektů v rastru.
  Vyplňování uzavřených oblastí.
 • Ořezání ve 2D.
 • Transformace ve 2D a 3D.
 • Křivky v počítačové grafice.
 • Reprezentace 3D objektů.
 • Řešení viditelnosti 3D objektů.
 • Lokální osvětlovací modely a spojité stínování ploch.
  Raytracing a radiosita.
 • Textury a texturování, fraktály.
 • Obraz jako vícerozměrný signál, antialiasing.
 • Základní principy grafických API.
 • Základy OpenGL I.
 • Základy OpenGL II.
Osnova numerických cvičení:
 
 • Úvod do cvičení (prostředí GLUT, nástroje, kompilace). 
 • Grafické formáty, redukce barevného prostoru obrazu.
 • Generování základních objektů v rastru.
 • Zobrazování 2D spline křivek.
 • Vyplňování uzavřených objektů ve 2D.
 • 3D transformace.
 • Základy OpenGL.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Tématické domácí úlohy řešené samostatně, v návaznosti na cvičení.
Literatura referenční:
 
 • Foley, J., D., et al., Computer Graphics: Principles and Practise, Addison-Wesley, 1992
 • Watt, A., 3D Computer Graphics, Addison-Wesley, 1993
 • Watt, A., Watt, M., Advanced Animation and Rendering Techniques: Theory and Practise, Addison-Wesley, 1992
 • Watt, A., Policarpo, F., The Computer Image, Addison-Wesley, 1998
 • Thalmann, N., M., Thalmann, D., Computer Animation: Theory and Practise (Second Revised Edition), Springer-Verlag, 1990
Literatura studijní:
 
 • Žára, J., Beneš, B., Felkel, P., Moderní počítačová grafika, ComputerPress, 1999
 • Žára, J., Počítačová grafika - principy a algoritmy, GRADA, 1992
 • Materiály k přednáškám "Základy počítačové grafiky", http://www.fit.vutbr.cz/study/course-l.php?id=92
Průběžná kontrola studia:
  
 • Opravované domácí úlohy, 6 x 5 bodů - 30 bodů
 • Půlsemestrální písemka - 18 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 52 bodů
 • Minimum pro závěrečnou písemku je 20 bodů
 • Hranice pro úspěšné absolvování předmětu podle pravidel ECTS - 50 bodů
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu a tím pro připuštění ke zkoušce musí student získat celkově nejméně 15 bodů dohromady z projektů (domácích úkolů) a půslemestrální písemky. Pokud však bude odhalena nedovolená spolupráce na projektech (plagiátorství), zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.81.220.239