Název:

Multimédia

Zkratka:MUL
Ak.rok:2009/2010
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MGM.1.povinný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MIS.1.volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/MUL/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001313
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:501010030
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM)
Kubíček Radek, Ing. (UPGM)
Řezníček Ivo, Ing. (UPGM)
Ševcovic Jiří, Ing. (UPGM)
Šolony Marek, Ing., PhD. (UPGM)
Žák Pavel, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Základy počítačové grafiky (IZG), UPGM
Nahrazuje:
Multimédia (MUM), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Anotace:
  Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvod do multimédií, vztah zpracování signálu a multimédií, struktury zpracování signálu (Zemčík, 9.2.2010) slajdy
 2. Signálové procesory a jejich vlastnosti, příklad zpracování zvuku signálovým procesorem (Zemčík, 16.2.2010) slajdy, pomůcka
 3. "Case study" návrhu systému se signálovým procesorem (Zemčík,23.2.2010) slajdy, doc1, doc2
 4. Windows API pro práci se zvukem a videosignálem I (Žák, 2.3.2010) slajdy a slajdy
 5. Programátorská rozhraní pro práci s multimédii, rozhraní pro práci s obrazem (Zemčík 9.3.2010) slajdy a slajdy
 6. Kodeky, FFMPEG, rastrové operace Windows API (Žák 16.3.2010) slajdy slajdy
 7. Komprese obrazu a videosekvencí (Láník/Zemčík 23.3.2010) slajdy slajdy
 8. Formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování (Řezníček 30.3.2010) slajdy
 9. Komprese zvuku (Zemčík 6.4.2010) slajdy
 10. Rozhraní OpenGL - rastrové operace (Zuzaňák 13.4.2010) slajdy
 11. Test, Rozhraní DirectX - operace se zvukem (Řezníček 20.4.2010) slajdy
 12. Rozhraní DirectX - obraz (Polok 27.4.2010, slajdy) slajdy
 13. Závěr předmětu (4.5.)- odpadlo kvůli "dni zavřených dveří"
Osnova počítačových cvičení:
 Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami (0. cvičení)
 1. Návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 2. Rastrové operace Windows API
 3. Zpracování videosekvencí
 4. Komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 5. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu
Literatura referenční:
 
 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • Wodaski, R.: PC Video Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1993, ISBN 0-672-30322-1
 • Wodaski, R.: Multimedia Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1992, ISBN 0-672-30249-7
Literatura studijní:
 
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.
Průběžná kontrola studia:
  Půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.90.207.89