Název:

Databázové systémy

Zkratka:IDS
Ak.rok:2005/2006
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT2.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IDS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:50150035
Garant:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Cvičící:Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS)
Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Úvod do softwarového inženýrství (IUS), UITS
Navazující:
Informační systémy (IIS), UIFS
Nahrazuje:
Databázové systémy a návrh databází (DSI), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Zvládnutí základů teorie relačních databázových systémů a získání praktických dovedností s použitím databázových technologií na úrovni potřebné pro návrh databáze, tvorbu databázových aplikací a správu databázových systémů.
Anotace:
  Základní pojmy databázových systémů (DBS). Konceptuální modelování. Teorie relačního modelu dat. Návrh relační databáze z konceptuálního modelu. Normalizace schématu databáze a její využití při návrhu relační databáze. Jazyk SQL. Transakční zpracování. Architektury DBS: klient/server, vícevrstvé architektury. Základy činností administrátora databáze: bezpečnost a integrita dat, úvod do fyzického návrhu databáze, optimalizace výkonnosti, zotavení po poruchách, řízení souběžného přístupu. Trendy v rozvoji databázových technologií. Řešení databázové aplikace s využitím moderního vývojového a databázového prostředí.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Množiny, relace, zobrazení. Základní pojmy teorie grafů. Základy hašování, vyhledávací stromy. Základní kroky vývoje programových systémů. Základy programování a datového modelování.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student je schopen vytvářet konceptuální modely aplikační domény pro databázové aplikace. Umí vytvářet databázové aplikace pro relační databáze, zná standardní jazyk relačních databázových systémů SQL a má zkušenosti s některým integrovaným vývojovým prostředím pro vývoj databázových aplikací. Získá základní dovednosti vyžadované od správce databázového systému jako je vytváření uživatelských účtů, přidělování přístupových práv, ladění výkonnosti. Zná základní principy fungování systému řízení relační báze dat při transakčním zpracování, řízení souběžnosti a zotavení. Student se seznámí se základními odbornými termíny předmětu v jazyce anglickém.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student se naučí formou projektu analyzovat problém v malém týmu a samostatně navrhovat a implementovat řešení problému. Naučí se obhajovat jak dílčí tak konečné výsledky projektu.
Osnova přednášek:
 
  1. Úvod, základní pojmy databázových systémů.
  2. Konceptuální modelování.
  3. Relační model dat. Transformace konceptuálního modelu na schéma relační databáze.
  4. Jazyk SQL - definice dat.
  5. Jazyk SQL - základy příkazu SELECT.
  6. Jazyk SQL - příkaz SELECT - rozšíření.
  7. Jazyk SQL - další příkazy pro manipulaci s daty. Systémový katalog. 
  8. Jazyk SQL - pohledy, práce s chybějící hodnotou. Hostitelská verze SQL, kurzor, dynamický SQL. Dotazování příkladem (QBE).
  9. Architektura klient/server. Databázové triggery a uložené procedury. Zajištění integrity dat. Zajištění bezpečnosti dat.
  10. Úvod do fyzického návrhu databáze. Podstata a použití indexování a hašování. Optimalizace zpracování dotazu.
  11. Úvod do normálních forem a využití normalizace při návrhu databáze.
  12. Transakční zpracování - vlastnosti a stavy transakce. Úvod do zotavení a řízení souběžného přístupu.
  13. Současné trendy rozvoje DB technologie. Přístup k databázím z WWW.
Osnova numerických cvičení:
 
  1. Demonstrační cvičeni tvorby databázové aplikace v obou používaných vývojových a databázových prostředích (v současnosti Oracle a Gupta).
  2. Vytvoření databáze Oracle a SQL Base
  3. Tvorba obrazovkových formulářů v prostředí Oracle Developer a SQL Windows.
  4. Tvorba tiskových sestav v prostředí Oracle Developer a SQL Windows
  5. Uložené procedury a databázové triggery v prostředí Oracle a SQL Base, volání uložených procedur z klientské části aplikace.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
  1. Prezentace konceptuálního modelu (ERD nebo diagram tříd) a modelu případů použití pro zadanou aplikaci (pokračování projektu z předmětu Úvod do softwarového inženýrství).
  2. SQL skrip pro vytvoření a naplnění tabulek databáze.
  3. Realizace aplikace.
Literatura referenční:
 
 • Silberschatz, A., Korth H.F., Sudarshan, S.: Database System Concepts. Fourth Edition. McGraw-Hill. 2002, 1064 s.
 • On-line nápověda a dokumentace prostředí Oracle a Gupta.
Literatura studijní:
 
 • Zendulka, J.: Databázové systémy. Přednášky v elektronické podobě.
 • Pokorný, J.: Dotazovací jazyky. Science, Veletiny, 1994, 226 s.
 • Pokorný, J.: Databázová abeceda. Science, Veletiny, 1998, 234 s.
Kontrolovaná výuka:
  Polosemestrální písemná zkouška, vypracování a prezentace/obhajoba projektů v předepsaných termínech.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Obhajoba modelů analýzy požadavků - 6 bodů
 • Návrh databáze - 5 bodů
 • Půlsemestrální písemná zkouška - 14 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 25 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 50 bodů
 • Podmínka zápočtu: absolvování půlsemestrální písemné zkoušky, prezentace a obhajoba obou projekt; v předepsaných termínech, min. 25 bodů získaných v průběhu semestru
Podmínky zápočtu:
  Udělení zápočtu je podmíněno absolvováním půlsemestrální písemné zkoušky, prezentací a obhajobou obou projektů v předepsaných termínech, min. 25 bodů získaných v průběhu semestru.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.201.121.213