Název:

Architektura procesorů

Zkratka:ACH
Ak.rok:2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MGM2.volitelný
IT-MGR-2MGM.2.volitelný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS-volitelný
IT-MGR-2MIS.-volitelný
IT-MGR-2MMI1.povinně volitelný - skupina C
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS2.povinný
IT-MGR-2MPV2.povinný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:3900013
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:60100030
Garant:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY)
Přednášející:Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY)
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně
Navazující:
Grafické a multimediální procesory (GMU), UPSY
Návrh externích adaptérů a vestavěných systémů (NAV), UPSY
 
Cíle předmětu:
  Seznámit se s architekturou nejnovějších procesorů pracujících s paralelismem na úrovni instrukcí či vláken. Ujasnit si úlohu překladače a jeho spolupráci s procesorem. Získat schopnost orientovat se v nabídce mikroprocesorů, dovést je hodnotit a porovnávat. Dále se seznámit s architekturou grafických, signálových  a multimediálních procesorů. Zvládnout základní principy snižování příkonu procesorů, komprese textur, mapovacích algoritmů pro multiprocesory a procesorů se zpracováním toků.
Anotace:
  Předmět pokrývá architekturu univerzálních i specializovaných procesorů. Paralelismus na úrovni instrukcí (ILP) je studován na procesorech skalárních, superskalárních a VLIW. Dále jsou probrány procesory s vláknovým paralelismem (TLP). Datový paralelismus je ilustrován na zpracování stylem SIMD a na vektorových procesorech. Hlavním typem specializovaných procesorů jsou grafické, signálové a multimediální procesory. Probírají se základní techniky paralelizace a řetězení zpracování grafických a multimediálních operací. Probírají se rovněž základní kompresní techniky pro obrazová data.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Architektura počítače typu von Neumann, hierarchická organizace paměťového systému, základy mikroprogramování, programování v JSI, činnost a funkce kompilátoru
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Přehled mikroarchitektury procesorů a jejich trendů, dovednost porovnat procesory a simulovat vhodnými nástroji vliv změn v jejich architektuře. Znalosti o architektuře a obvodové podpoře zpracování grafických a multimediálních signálů, jejích kódování a komprese.
Osnova přednášek:
 
 • Skalární procesory. Zřetězené zpracování instrukcí a instrukční závislosti. Architektura typického procesoru.
 • Řetězové zpracování s asistencí kompilátoru. Superskalární CPU. Dynamické plánování instrukcí, predikce skoků.
 • Pokročilé techniky superskalárního zpracování: přejmenování registrů, tok dat přes paměťovou hierarchii.
 • Optimalizace načítání dat a instrukcí. Příklady procesorů.
 • Procesory VLIW. SW řetězení, predikace, binární překlad.
 • Paralelismus na úrovni vláken, multivláknové procesory, síťové procesory.
 • Procesory s podporou datového paralelismu, vektorové jednotky. 
 • SIMDová rozšíření SWAR, GPU a SIMT.
 • Architektura grafických jednotek GPU.
 • Paralelní výpočty na GPU, zpracování toků, CUDA/OpenCL.
 • Multimediální procesory, procesor Cell . 
 • Signálové procesory   
 • Nízkopříkonové procesory.

 

 

Osnova numerických cvičení:
 Numerická cvičení u předmětu nejsou plánována.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 • Superskalární technika zpracování instrukcí (simulátor SuperScalar)
 • Simulace výkonnosti paměťové hierarchie.
 • GPGPU, programovací úloha. 
Literatura referenční:
 
 • Baer, J.L.: Microprocessor Architecture. Cambridge University Press, 2010, 367 s., ISBN 978-0-521-76992-1.
 • Hennessy, J.L., Patterson, D.A.: Computer Architecture - A Quantitative Approach. 4. vydání, Morgan Kaufman Publishers, Inc., 2006, 1136 s., ISBN 1-55860-596-7. 
Literatura studijní:
 
Průběžná kontrola studia:
  Vyhodnocení třech malých projektů v rozsahu 4 hodin každý, půlsemestrální písemka.
Podmínky zápočtu:
  Získání 20 ze 40 bodů za projekty a půlsemestrální písemku.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30