Název:

Akademické jazykové dovednosti se zaměřením na elektroinženýrství a informatiku

Zkratka:AJE
Ak.rok:ukončen 2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MBS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MGM.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIN.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MIS.-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMI-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MMM-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPS-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MPV-povinně volitelný - skupina H
IT-MGR-2MSK-povinně volitelný - skupina H
Vyučovací jazyk:čeština, angličtina
Kredity:3 kredity
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:026000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6040000
Garant:Neuwirthová Ludmila, PhDr., Ph.D. (UJAZ)
Cvičící:Neuwirthová Ludmila, PhDr., Ph.D. (UJAZ)
Fakulta:Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav jazyků FEKT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Rozvoj akademických jazykových dovedností a znalostí zaměřených na elektroinženýrství a informační technologie.
Anotace:
  Předmět posiluje akademické kompetence studentů ektroinženýrství a informatiky osvojením si akademicky zaměřených komunikativních receptivních, produktivních a interaktivních činností v jazyce anglickém na úrovni odborné jazykové způsobilosti B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Při výuce jsou procvičovány všechny základní řečové dovednosti: samostatný ústní projev, např. prezentace tématu ze svého oboru či profesní prezentace své osoby; ústní interakce zahrnující tvorbu reakcí různého typu, jako jsou např. pohovor v roli dotazovaného či účast v diskusi k prezentované problematice; čtení s porozuměním adaptovaných odborných textů zaměřených na elektroinženýrství a informatiku; písemné vyjadřování zahrnující tvorbu abstraktu a shrnutí, stylizaci doprovodného dopisu při žádosti o místo, stylizaci profesního strukturovaného životopisu, psaní elektronických dopisů aj. Poslední řečovou dovedností, která je součástí každé vyučovací hodiny, je poslech, u kterého jsou studenti vedeni ke schopnosti porozumět interakcím mezi mluvčími, provádět poznámky na základě slyšeného textu, sledovat s porozuměním hlavní linii prezentace ve svém oboru v živém publiku. Svojí náplní předmět přispívá k lepší zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Jsou požadovány znalosti na úrovni středně pokročilé (tato úroveň odpovídá úspěšnému ukončené předmětu BAN4 v bakalářském studiu).
Osnova numerických cvičení:
 
 1. Ústní prezentace: klíčová slova a vazby pro úvod, hlavní část a ukončení.
 2. Ústní prezentace: obsah, jazyk, řeč těla, vizuální pomůcky, reakce v diskusi. Způsoby práce s novou slovní zásobou.
 3. Seminární dovednosti: vyjádření požadavku bližšího objasnění tématu, kontrola správného pochopení řečeného, vyjádření souhlasu/nesouhlasu, stručné vysvětlení stanoviska k aktuálním problémům svého oboru, stručné zdůvodnění svého názoru.
 4. Ústní vyjádření matematické terminologie. Samostatné profesní prezentace studentů.
 5. Porozumění a verbalizace grafů, tabulek a trendů. Uvědomělé používání strategie poslechu pro pochopení jádra věcí.
 6. Tvorba poznámek na základě poslechu pro jejich pozdější využití. Posílení znalostí gramatických kategorií a procesů pro odborný jazyk (trpný rod, jmenné vyjadřování, tvorba složitějších syntaktických útvarů, gramatické prostředky pro dosažení věcnosti stylu).
 7. Práce s adaptovanými odbornými texty zaměřenými na elektroinženýrství a informatiku. Shrnutí textu.
 8. Tvorba abstraktu. Základní dovednosti při překladech textů z češtiny do angličtiny.
 9. Formální a neformální korespondence. Doprovodný dopis při žádosti o místo. Písemná odpověď na inzerát.
 10. Profesní strukturovaný životopis. Kontakt a výměna informací přes telefon.
 11. Pohovor v rámci konkurzního řízení. Uvědomělé používání strategie poslechu pro zachycení specifických informací.
 12. Psaní elektronických dopisů a vzkazů. Posílení sociokulturních znalostí různých společenství na základě poslechu.
 13. Semestrální test a vyplnění dotazníku hodnotícího předmět.
Literatura studijní:
 
 • Sada materiálů pro studenty vytvořená na UJAZ.
 • Paul Emmerson: Email English. MACMILLAN 2007.
 • Roni S. Lebauer: Learn to Listen. Longman 2001.
 • Jeremy Comfort: Effective Presentations. OUP 1995.
 • Eric H. Glendinning: English for Information Technology. OUP 2003.
 • John Allison, Paul Emmerson: The Business Intermediate. MACMILLAN 2007.
 • Acy L. Jackson: Prepare your CV. NTC Learning Works 1997.
 • Santiago Remacha Esteras: Professional English in use-ICT. CUP 2007.
 • Morgan Terry, Judith Wilson: Focus on Academic Skills. Longman 2006.
Kontrolovaná výuka:
  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Průběžná kontrola studia:
  Zápočet a zkouška.
Zápočet má formu písemného testu hodnoceného maximálně 40 body. Aby student mohl skládat zkoušku, musí získat minimálně 50%, tj. 20 bodů.
Zkouška se skládá z ústní části hodnocené maximálně 20 body, písemné části (práce s neznámým textem) hodnocené maximálně 20 body a poslechu s porozuměním hodnoceném maximálně 20 body. Student musí získat minimálně 50% z každé části, aby mohl úspěšně složit zkoušku.
Podmínky zápočtu:
  Zápočet má formu písemného testu hodnoceného maximálně 40 body. Aby student mohl skládat zkoušku, musí získat minimálně 50%, tj. 20 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 3.85.92.139