Název:

Úvod do softwarového inženýrství

Zkratka:IUS
Ak.rok:2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT1.povinný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IUS/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2600026
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:6500035
Garant:Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Přednášející:Kočí Radek, Ing., Ph.D. (UITS)
Křena Bohuslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící:Dudka Vendula, Ing. (UITS)
Dvořák Radim, Ing. (UITS)
Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS)
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS)
Horáček Petr, Ing. (UIFS)
Kleiner Miloš, Ing. (UIFS)
Konečný Filip, Ing. (UITS)
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS)
Kupčík Jan, Ing. (UIFS)
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS)
Martinek David, Ing. (UIFS)
Mecera Martin, Ing. (UIFS)
Minárik Michal, Ing. (UITS)
Müller Petr, Ing. (UITS)
Obrusníková Petra, Bc. (Děkanát)
Přikryl Zdeněk, Ing., Ph.D. (UIFS)
Richter Jan, Ing. (UIFS)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS)
Šimáček Jiří, Ing., Ph.D. (UITS)
Vrábel Lukáš, Ing. (UIFS)
Zelený Jan, Ing., Ph.D. (UIFS)
Zemek Petr, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav inteligentních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Získat přehled v oblasti výstavby rozsáhlých softwarových systémů. Seznámit s procesem tvorby softwaru. Proces tvorby softwarového systému se analyzuje jako integrace vývoje systému, zabezpečení kvality softwaru a managementu softwarového projektu. Seznámit s etapami životního cyklu softwaru. Pozornost se věnuje všem etapám, zejména analýze a specifikaci požadavků a metodám návrhu softwaru. Naučit se používat základní modely UML a osvojit si metodiku modelování v UML.
Anotace:
  Historie využívání výpočetní techniky, pojem informační technologie, softwarové inženýrství, informační společnost. Etapy vývoje systémů s počítači, podrobněji metody a modely životního cyklu softwaru. Úvod do problematiky řízení softwarových projektů. Analýza a specifikace požadavků. Podstata strukturovaného a objektově orientovaného přístupu k vývoji programu. Základní pojmy objektové orientace - objekt, třída, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus. Úvod do modelovacích technik objektově orientované analýzy a návrhu (hlavně Use Case model a diagram tříd). Úvod do modelovacích technik strukturované analýzy a návrhu (DFD, ERD). Úvod do verifikace a validace - posuzování, testování. Úvod do problematiky údržby programu. Agilní metody tvorby softwaru, základní principy extrémního programování a prototypování. Historie a přehled programovacích jazyků. Úvod do programového vybavení pro tvorbu dokumentů - textové editory, základy sazby dokumentů (DTP).
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Předmět je umístěn v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student získá přehled v oblasti tvorby rozsáhlých softwarových systémů. Student se seznámí zejména s etapami vývoje softwaru a modely životního cyklu softwaru. Porozumí základům metodiky analýzy a specifikace požadavků a návrhu softwarových systémů. Naučí se používat vybrané UML modely. Seznámí se se základy publikování na počítači.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student se naučí provádět analýzu a návrh softwarových systémů. Naučí se vytvářet projektovou a programovou dokumentaci. Bude rozumět a umět vytvářet základní modely v UML.
Osnova přednášek:
 
 1. Historie využívání výpočetní techniky, pojem informační technologie, softwarová krize, softwarové inženýrství, informační společnost.
 2. Vývoj softwaru, softwarový produkt.
 3. Etapy vývoje softwarových systémů, modely životního cyklu softwaru. Analýza a specifikace požadavků (funkční a nefunkční požadavky, validace požadavků, formální specifikace).
 4. Metody specifikace požadavků, modelovací techniky strukturované a objektově orientované analýzy.
 5. Modelovací techniky strukturovaného návrhu.
 6. Modelovací techniky objektově orientovaného návrhu, Unified Modelling Language (UML).
 7. Vybrané modelovací prostředky UML (diagram případů použití, diagram tříd, stavový diagram, diagram aktivit).
 8. Komplexní modelování pomocí UML.
 9. Úloha validace a verifikace při vývoji softwaru.
 10. Implementace, testování a údržba softwaru (znovupoužitelnost, změny požadavků, verzování, reengineering, počítačová podpora).
 11. Agilní metody vývoje softwaru, extrémní programování a prototypování.
 12. Úvod do problematiky řízení softwarových projektů. 
 13. Posuzování kvality software.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. E-learningový kurz (5 bodů)
 2. Dokumentace k projektu z IZP (10 bodů)
 3. Model informačního systému (20 bodů)
Literatura referenční:
 
 • J. Arlow, I. Neustadt: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-947-X
 • M. Page-Jones: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, ISBN 80-247-0210-X
 • K. Beck: Extrémní programování, Grada Publishing, Praha, 2002. ISBN 80-247-0300-9.
 • K. Richta, J. Sochor: Softwarové inženýrství I. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 (dotisk 1998). ISBN: 80-01-01428-2
 • P. Paleta: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi, ISBN 80-251-0073-1
Literatura studijní:
 
 • R. Kočí, B. Křena: Úvod do softwarového inženýrství. Studijní opora, Vysoké učení technické v Brně, 2007.
 • Objektově orientované modelování systémů - učební text : učební text zaměřený na jazyk UML 2.0. Vysoké učení technické v Brně, 2004.
 • J. Arlow, I. Neustadt: UML a unifikovaný proces vývoje aplikací, Computer Press, Brno, 2003. ISBN 80-7226-947-X
 • P. Paleta: Co programátory ve škole neučí aneb Softwarové inženýrství v reálné praxi, ISBN 80-251-0073-1
 • M. Page-Jones: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, ISBN 80-247-0210-X
 • K. Beck: Extrémní programování, Grada Publishing, Praha, 2002. ISBN 80-247-0300-9.
 • K. Richta, J. Sochor: Softwarové inženýrství I. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996 (dotisk 1998). ISBN: 80-01-01428-2
 • Roubal, P.: Informatika a výpočetní technika 1. díl, 2. díl, Computer Press, Praha 2000.
Kontrolovaná výuka:
  Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním projektů a závěrečnou zkouškou. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
Průběžná kontrola studia:
  
 • 3 projekty (celkem 35 bodů)
 • závěrečná zkouška (65 bodů)
Podmínky zápočtu:
  Pro získání zápočtu musí student splnit všechny dále uvedené podmínky:
 • získat nejméně polovinu bodů ze všech projektů,
 • v rámci prvního projektu absolvovat e-learningový kurz, tedy získat alespoň jeden bod z prvního projektu,
 • a získat nejméně osm bodů ze třetího projektu.

Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

 

Vaše IPv4 adresa: 34.204.0.181