Název:

Molekulární genetika

Zkratka:MOG
Ak.rok:2010/2011
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI1.povinný
IT-MGR-2MIN-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:3 kredity
Ukončení:zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:260000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Doškař Jiří, prof. RNDr., CSc. (FCH)
Přednášející:Doškař Jiří, prof. RNDr., CSc. (FCH)
Fakulta:Fakulta chemická VUT
 
Cíle předmětu:
  Porozumět současným znalostem o genetické informaci, genech a genomech, expresi genů a její regulaci.  Pochopit metody analýzy genů a genomů a  možnosti praktického využití poznatků molekulární genetiky ve výzkumu, zemědělství, průmyslu a zdravotnictví.
Anotace:
  Přednáška představuje stručnou historii a předmět studia molekulární genetiky. Popisuje způsob uložení a organizaci genetické informace u prokaryot, eukaryot a virů. Vysvětluje principy transkripce a translace genetické informace a způsoby regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Studenti se budou zabývat molekulární podstatou mutace a rekombinace, reparací DNA a způsoby přenosu genetické informace mezi organismy. Studenti rovněž získají znalosti ze základnů genového inženýrství a přípravy transgenních organismů. Budou uvedeny příklady aplikace genového inženýrství v průmyslu, zemědělství a zdravotnictví.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Znalost biologie a chemie na úrovni učiva pro gymnázia.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti získají představu o způsobu uložení a vyjádření genetické informace a o možnostech a metodách, jak lze tuto informaci cíleně pozměňovat.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Porozumění oboru, který není hlavním předmětem studia v informaticky zaměřeném studijním programu.
Osnova přednášek:
 
 1. Historie a předmět studia molekulární genetiky
 2. Genetická informace a genetický kód
 3. Molekulární struktura a organizace prokaryotického a eukaryotického genomu
 4. Replikace DNA prokaryotického a eukaryotického genomu
 5. Transkripce a posttranskripční úpravy
 6. Translace a posttranslační úpravy
 7. Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot
 8. Molekulární podstata mutace a rekombinace. Reparace DNA
 9. Způsoby přenosu genetické informace mezi organismy
 10. Základní metody molekulární genetiky
 11. Základy genového inženýrství
 12. Genová terapie. Genetické choroby a jejich diagnostka. 
 13. Příklady aplikace genového inženýrství.
Literatura referenční:
 
 • Rosypal S. a kol.: Úvod do molekulární biologie. I.-IV. díl. Brno 1999-2002 (třetí vydání), 2006 - I. díl (čtvrté vydání)
 • Rosypal S. a kol.: Terminologie molekulární biologie, Brno 2001.
 • Šmarda J. a kol.. Metody molekulární biologie, Brno, 2005.
 • Lewin B. Genes VII, Oxford University Press, Oxford, New York, Tokyo 2002.
 • Alberts et al.: Molecular biology of the cell. Garland Publ. 2004.
 • Alberts a kol: Základy buněčné biologie, Espero, 2000, 2005.
 • Clark D.: Molecular biology, Elsevier, 2005.
 • Watson J.D. et al., Recombinant DNA, 2nd ed., W.H. Freeman, New York 1992.
Literatura studijní:
 
 • Rosypal S. a kol.: Úvod do molekulární biologie. I.-IV. díl. Brno 1999-2002 (třetí vydání), 2006 - I. díl (čtvrté vydání)
 • Rosypal S. a kol.: Terminologie molekulární biologie, Brno 2001.
 • Alberts a kol: Základy buněčné biologie, Espero, 2000, 2005. 
Průběžná kontrola studia:
  Nejsou.
Podmínky zápočtu:
  Nejsou.
 

Vaše IPv4 adresa: 34.228.194.177