Název:

Multimédia

Zkratka:MUL
Ak.rok:2010/2011
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-MGR-2MBI-volitelný
IT-MGR-2MBS-volitelný
IT-MGR-2MGM1.povinný
IT-MGR-2MGM.1.povinný
IT-MGR-2MIN-volitelný
IT-MGR-2MIN.-volitelný
IT-MGR-2MIS-povinně volitelný - skupina S
IT-MGR-2MIS.1.volitelný
IT-MGR-2MMI-volitelný
IT-MGR-2MMM-volitelný
IT-MGR-2MPS-volitelný
IT-MGR-2MPV-volitelný
IT-MGR-2MSK-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/MUL/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zkouška (písemná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001313
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:511015024
Garant:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Přednášející:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. (UPGM)
Cvičící:Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM)
Řezníček Ivo, Ing. (UPGM)
Ševcovic Jiří, Ing. (UPGM)
Široký Vít, Ing. (UPGM)
Šolony Marek, Ing., PhD. (UPGM)
Vanek Juraj, Ing. (UPGM)
Žák Pavel, Ing. (UPGM)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav počítačové grafiky a multimédií FIT VUT v Brně
Prerekvizity: 
Základy počítačové grafiky (IZG), UPGM
Nahrazuje:
Multimédia (MUM), UPGM
 
Cíle předmětu:
  Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Anotace:
  Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.
Osnova přednášek:
 ROZPIS BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN!!!
 1. Úvod do multimédií, vztah zpracování signálu a multimédií, struktury zpracování signálu (Zemčík, 8.2.2011) slajdy
 2. Formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování (Řezníček 15.2.2011) slajdy
 3. Windows API pro práci se zvukem a videosignálem I (Žák, 22.2.2011) slajdy a slajdy
 4. "Case study" návrhu systému se signálovým procesorem (Zemčík, 1.3.2011) slajdy, doc1, doc2
 5. Signálové procesory a jejich vlastnosti, příklad zpracování zvuku signálovým procesorem (Zemčík, 8.3.2011) slajdy, pomůcka
 6. Frameworky (FFMPEG), kodeky, kontejnery (Bařina 15.3.2011) slajdy slajdy
 7. Rozhraní pro práci s multimédii (MCI), Windows API funkce pro video, zvuk a rastrové operace Windows (22.3. Zemčík) slajdy, slajdy a slajdy
 8. Komprese zvuku (František Grézl 29.3.2011) slajdy
 9. Odpadlo (děkanský půlden, den zavřených dveří)  
 10. Komprese obrazu a videa (Zemčík, Bařina  12.4.2011) slajdy, slajdy
 11. Test, Rozhraní DirectX - operace se zvukem (Řezníček 19.4.2011) slajdy
 12. Rozhraní DirectX - obraz (Polok 26.4.2011, slajdy) slajdy
 13. Závěr předmětu (Zemčík 3.5. 2011)
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Úvodní laboratorní cvičení, seznámení s pomůckami
 2. Návrh zvukových filtrů a jejich realizace
 3. Rastrové operace Windows API
 4. Zpracování videosekvencí
 5. Komprese JPEG - nastavení koeficientů DCT
 6. DirectX rozhraní pro obraz a zvuk
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu
Literatura referenční:
 
 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • Wodaski, R.: PC Video Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1993, ISBN 0-672-30322-1
 • Wodaski, R.: Multimedia Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1992, ISBN 0-672-30249-7
Literatura studijní:
 
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
Kontrolovaná výuka:
  Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.
Průběžná kontrola studia:
  Test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.86.132.30