Název:

Administrace databázového systému Oracle

Zkratka:IOD
Ak.rok:ukončen 2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:4 kredity
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:13001313
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0350065
Garant:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS)
Přednášející:Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Cvičící:Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Porozumět architektuře a službám databázového systému Oracle 11g. Seznámit se s principy administrace databázového systému, správě fyzických a logických datových struktur. Získat znalosti pro provoz databázových systémů v prostředích 24/7 včetně řešení zálohy a obnovy dat v případě výpadku systému. Získat přehled o zabezpečení systému a řízení přístupu.
Anotace:
  Architektura systému Oracle 11g, instalace systému, konfigurace systému, role správce a prostředky pro administraci, správa fyzického a logického prostoru, správa uživatelů, řízení přístupu a bezpečnost, zálohování a obnova, sledování výkonu, proaktivní a reaktivní ladění systému, prostředky ASM, prostředí aplikačního klastru.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Základní znalost práce v UNIXovém operačním systému. Znalost jazyka SQL a PL/SQL v rozsahu předmětu IDS.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student porozumí správě databázového systému Oracle 11g. Aktivně se naučí pracovat na reálném systému a scénářích konfigurace a řešení problémů, které se vyskytují v praxi. Student se seznámí se důležitými vlastnostmi běžných operačních systémů z pohledu souborového systému, které se používají pro provoz databázového systému Oracle. Získané znalosti umožňují studentovi složit certifikační zkoušku Database 11g Administrator Certified Associate.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student bude schopný provést instalaci, konfiguraci a správu databázového systému Oracle 11g.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvodní informace: Osnova a cíle předmětu, organizace výuky v laboratoři, prostředí pro laboratoře. Architektura systému Oracle 11g: Procesy na pozadí, serverové procesy, systémová globální paměť, správa paměti, přehled fyzické vrstvy.
 2. Instalace systému, konfigurace systému: definice Oracle home, Oracle Inventory, Oracle Universal Installer, interaktivní a automatická instalace systému, konfigurační nástroje DBCA a NETCA.
 3. Role správce a prostředky pro administraci: Úlohy správce systému, architektura Enterprise Manageru, SQL příkazy pro správu, spouštění a ukončení instance databáze.
 4. Přehled databázových objektů: Tabulky, pohledy, indexy a jejich organizace, materializované pohledy, programové objekty, vlastnosti těchto objektů.
 5. Správa fyzického prostoru databáze: Vlastnosti a struktura datových souborů, žurnálu, řídicího souboru databáze, autentizace správců databáze.
 6. Správa logického prostoru databáze: Tabulkové prostory, segmenty, extenty a datové bloky, souvislost SGA paměti s fyzickými a logickými strukturami databáze.
 7. Správa uživatelů, řízení přístupu a bezpečnost: Schéma a jeho vlastnosti, profil uživatele, autentizace uživatele, zajištění bezpečnosti a řízení přístupu k objektům a systémovým operacím, auditování.
 8. Zálohování systému: Typy záloh (hot a cold), archivní a nearchivní režim databáze, přehled zálohovacích zařízení, RMAN (Recovery Manager) a jeho jazyk.
 9. Obnova systému: Typy výpadků systémů, technologie snapshotů, obnova systému po výpadku, obnova do posledního stavu nebo do určitého časového bodu.
 10. Sledování výkonu: Prostředky Enterprise Manageru pro sledování výkonu, koncepce AWR snapshotů, ASH.
 11. Proaktivní a reaktivní ladění systému: Reakce na změnu chování systému, prevence proti změně v chování systému, SQL Advisor, Access Advisor, implementace doporučení.
 12. Prostředky ASM (Automatic Storage Management): Koncepce ASM, diskgroups, failgroups, prostředky pro správu ASM instance, požadavky na fyzické úložiště.
 13. Prostředí aplikačního klastru (Clusterware, Oracle RAC): Představení technologie zajišťující vysokou dostupnost a odezvu systému, koncepre Oracle HA, instance databáze v prostředí Oracle RAC.
Osnova počítačových cvičení:
 
 1. Úvodní cvičení: Seznámení s laboratoří, prostředí pro virtualizaci, způsob hodnocení a odevzdání projektů.
 2. Instalace a konfigurace systému Oracle 11g v UNIXovém operačním systému.
 3. Správa systému: Enterprise Manager, konfigurace Listeneru.
 4. Práce s databázovými objekty: Typy objektů v databázi, funkcní rozšíření databáze.
 5. Správa fyzického prostoru databáze: Zrcadlení řídicího souboru databáze a žurnálu, datové soubory.
 6. Správa logického prostoru databáze: Vytvoření a modifikace tabulkových prostorů, správa SGA a PGA paměti.
 7. Správa uživatelů, řízení přístupu a bezpečnost: Vytvoření a modifikace uživatelů, přidělování a odebírání systémových a objektových práv uživatelům a rolím.
 8. Zálohování systému: Zálohování prostřednictvím Enterprise Manageru a RMANu, skriptovací jakyk RMANu.
 9. Obnova systému: Obnova systému po výpadku v prostředí Enterprise Manageru a RMANu, snapshoting, vlastnost MTTR, obnova instance.
 10. Sledování výkonu, proaktivní a reaktivní ladění systému: Koncepce advisorů, sledované vlastnosti systému, autoladění.
 11. Prostředky ASM: Migrace do ASM, správa ASM úložiště.
 12. Prostředí aplikačního klusteru: Instalace, správa.
 13. Rezerva, náhradní cvičení.
Osnova ostatní - projekty, práce:
 
 1. Instalace a příprava UNIXového operačního systému pro databázi Oracle 11g.
 2. Instalace a základní konfigurace databáze Oracle 11g.
 3. Plán pro zálohu databáze a její realizace. Řešení výpadku databáze, obnova ze zálohy, řešení uživatelské chyby.
 4. Migrace fyzického prostoru databáze v souborovém systému do ASM.
Literatura referenční:
 
 • Bob Bryla, Kevin Loney. Oracle Database 11g DBA Handbook. McGraw Hill, 2007. ISBN 0071496637
 • Robert Freeman, Matthew Hart. Oracle RMAN 11g BAckup and Recovery. McGraw Hill, 2010. ISBN 0071628606
Průběžná kontrola studia:
  
 • Vypracované a odevzdané projekty.
 • Prezentace třetího projektu.
 • Závěrečný test.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77