Název:

Servisně orientované architektury v prostředí Oracle

Zkratka:IOA
Ak.rok:ukončen 2012/2013
Semestr:zimní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Informace veřejné:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IOA/public/
Informace pro zapsané:http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IOA/private/
Kredity:5 kreditů
Ukončení:klasifikovaný zápočet
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:26001214
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:0400060
Garant:Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Přednášející:Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Cvičící:Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS)
Fakulta:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Pracoviště:Ústav informačních systémů FIT VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o možnostech implementace servisně orientovaných architektur s orientací na prostředí Oracle a praktické procvičení získaných vědomostí návrhem a implementací služeb na platformě Oracle SOA Suite 11g.
Anotace:
  Koncept servisně orientované architektury (SOA) a související technologie; standardy a specifikace pro implementaci SOA; architektura SOA jako přístup pro integraci business procesů organizace; návrh služeb architektury SOA; komponenty "Mediator", "BPEL", "Business Rules" a "Human Task" a jejich použití; implementace komponentového systému jako SOA nad platformou Oracle SOA Suite 11g; sledování a testování komponentových systémů s architekturou SOA.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  
 • Znalosti na úrovni předmětu "Úvod do softwarového inženýrství", zejména modelování.
 • Schopnost porozumět dokumentům ve formátu XML.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu:
  Student bude schopný osvojit si a aplikovat znalosti a dovednosti z oblasti návrhu a implementace systémů architektury SOA v příslušném kontextu. Student se naučí sestavit a zprovoznit systém využívající architekturu SOA nad platformou Oracle SOA Suite 11g: definovat rozhraní služeb, použít složené komponenty typu "Mediator", "BPEL", "Human Task" a "Business Rule" při implementaci služeb, propojením komponent vytvářet složené služby, pracovat s adaptéry a testovat a ladit výslednou implementaci SOA.
Dovednosti, znalosti a kompetence obecné:
  Student bude disponovat znalostmi principů návrhu a implementace systémů s architekturou SOA a bude schopen se aktivně podílet na návrhu a implementaci takových systému v prostředí Oracle SOA Suite 11g.
Osnova přednášek:
 
 1. Úvodní informace: Struktura a cíle předmětu, organizace projektů. Servisně orientovaná architektura (Service-oriented Architecture, SOA): SOA jako cesta k integraci informačních systémů organizace, "Oracle SOA Maturity Model", standardy pro implementaci SOA, principy SOA a požadavky pro její zavedení.
 2. "SOA Governance" a životní cyklus služby: Správa životního cyklu služby, správa samotné služby, význam "SOA Governance". Návrh služeb a implementace SOA: Služba a její dokumentace, vrstvy služeb a jejich zodpovědnosti, význam XML schémat, návrh rozhraní služby a jeho popis pomocí jazyka WSDL.
 3. Oracle SOA Suite: Představení platformy Oracle SOA Suite 11g, komponenty pro implementaci služeb, komponentové systémy jako SOA, synchronní a asynchronní vzory komunikace komponent, role "Enterprise Manager", adaptéry služeb a jejich typy.
 4. Komponentový systém jako SOA: Servisně-komponentová architektura (Service Component Architecture, SCA), význam komponent a komponentové systémy, komponenty v architektuře SCA, "Service Data Objects", ukázka tvorbu komponentového systému jako SOA pomocí vývojového nástroje Oracle JDeveloper.
 5. Správa a sledování systémů s architekturou SOA - význam sledování a typické úlohy správy SOA, ukázka práce s nástrojem "Enterprise Manager", postup zavedení systémů s architekturou SOA, význam testování SOA a možnosti sledování toku zpráv mezi službami.
 6. Integrace služeb a komponenta "Mediator": Problémy integrace služeb a význam komponenty "Mediator", business události "Event Driven Architecture" a "Event Delivery Network", tvorba a konfigurace "Mediator" komponenty, tvorba směrovacích pravidel.
 7. Orchestrace služeb a "BPEL" komponenta: Business procesy a orchestrace služeb, jazyk BPEL (Business Process Execution Language) a jeho význam při orchestraci služeb, ukázka návrhu BPEL procesu pomocí vývojového nástroje Oracle JDeveloper, popis aktivit, vazeb a volání služeb v BPEL procesu.
 8. Koordinace služeb, vzory interakce, zpracování výjimek - implementace paralelního zpracování pomocí "Flow" aktivity, vzor interakce požadavek/odpověď, zpracování zpráv a upozornění pomocí "Pick" aktivity, tvorba smyček pomocí "While" aktivity a pozastavení BPEL procesu pomocí "Wait" aktivity, zpracování výjimek v SOA, výjimky v synchronních a asynchronních volání služeb, vyvolání a zachycení výjimek v BPEL procesu.
 9. Transakce v SOA: Problémy transakcí v business procesech, transakce se službami a databázovými adaptéry, přístup k "Service Data Objects" v rámci transakce, obsluha ukončení transakcí v BPEL procesech.
 10. Zapojení uživatelů do business procesu a "Human Task" komponenta: Interakce s uživateli v rámci business procesu, workflow jako služba, použití "Human Task" komponenty v SOA a její začlenění do BPEL procesu, tvorba uživatelských formulářů, nabídka uživatelských akcí nad přidělenou úlohou pomocí aplikace Oracle BPM Worklist a pomocí API pro další klientské aplikace.
 11. Použítí Oracle Business Rules v SOA apliakci a "Business Rule" komponenta: Význam business pravidel, definice Oracle Business Rules a jejich možnosti, popis fakt a množin a slovníků pravidel, použití "Business Rule" komponenty a její integrace do BPEL procesu, ukázka definice pravidel a tvorby rozhodovacích pravidel pomocí vývojového nástroje Oracle JDeveloper.
 12. Testování a ladění systémů s architekturou SOA, sledování průběhu business procesů: Návrh testů komponentových systémů, testování na základě příchozích zpráv, emulace odchozích zpráv, chyb a zpětných volání, tvorba sady testů pomocí hodnotových a XML podmínek, ladicí techniky, tvorba a konfigurace BPEL a kompozičních senzorů, zobrazení senzorů pomocí "Enterprise Manager", publikace a zobrazení senzorů v rámci "Oracle Business Activity Monitoring".
 13. Bezpečnost webových služeb: Význam bezpečnosti v SOA, použití Oracle Web Service Manager pro definici bezpečnostních politik a jejich přiřazení službám.
Osnova počítačových cvičení:
 Cvičení 1x za 14 dní v rozsahu 2 vyučovací hodiny.
 1. Úvodní cvičení - seznámení s laboratoří, prostředí pro virtualizaci, způsob hodnocení a odevzdání projektů.
 2. Vývojové prostředí Oracle jDeveloper, instalace a konfigurace platformy Oracle SOA Suite 11g. Modelování business procesů.
 3. Popis služeb pomocí jazyka WSDL a popis formátu zpráv pomocí XML schéma. Tvorba kompozice služeb architektury SOA v prostředí Oracle jDeveloper a jejich zprovoznění na platformě Oracle SOA Suite 11g.
 4. Správa služeb pomocí Oracle Enterprise Manager, testování služeb. Použití komponenty "Mediator" pro směrování požadavků v rámci kompozice služeb.
 5. Použití "BPEL" komponenty, tvorba BPEL procesu a jeho začlenění do kompozice služeb. Použití komponenty "Human Task", její začlenění do BPEL procesu a do kompozice služeb.
 6. Použití "Business Rule" komponenty, její začlenění do BPEL procesu a do kompozice služeb. Přiřazení bezpečnostních politik službám (autentizace pro přístup k rozhraním a záznam zpráv do logu).
Osnova ostatní - projekty, práce:
 Samostatně řešený projekt zaměřený na návrh business procesu na zadané téma a implementaci systému s architekturou SOA v podobě kompozice služeb a s využitím komponent platformy Oracle SOA Suite 11g.
Literatura referenční:
 
Literatura studijní:
 
Kontrolovaná výuka:
  
 • Vypracování a obhajoba samostatně řešeného projektu.
 • Samostatně vypracovaný závěrečný písemný test.
Průběžná kontrola studia:
  
 • Samostatně řešený projekt dle zadání (60 bodů).
 • Závěrečný písemný test (40 bodů).
Podmínky zápočtu:
  Pro získání klasifikovaného zápočtu musí student získat alespoň 50 bodů (ze 100 bodů). Klasifikace je dle standardní stupnice ECTS.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.242.193.41