Název:

Finanční analýza

Zkratka:IFAN
Ak.rok:2011/2012
Semestr:letní
Studijní plán:
ProgramObor/
specializace
RočníkPovinnost
IT-BC-3BIT-volitelný
Vyučovací jazyk:čeština
Kredity:5 kreditů
Ukončení:zápočet+zkouška (kombinovaná)
Výuka:
hod./sempřednáškasem./cvič.lab. cvič.poč. cvič.jiná
Rozsah:2626000
 zkouškatestycvičenílaboratořeostatní
Body:1000000
Garant:Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Přednášející:Bartoš Vojtěch, doc. Ing., Ph.D. (UF)
Fakulta:Fakulta podnikatelská VUT v Brně
 
Cíle předmětu:
  Hlavním cílem předmětu je poskytnout studentům vědomosti a dovednosti z oblasti finanční analýzy podniku. Rozvinout schopnosti studentů posoudit úroveň finanční situace podniku, její vývoj a příčiny a navrhovat opatření ke zlepšení stavu a vývoje.
Anotace:
  Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow. Analýza poměrových ukazatelů. Analýza finanční situace podniku. Analýza provozní výkonnosti. Ekonomický normál. Metody příčinné analýzy a analýzy odchylek. Metody mezipodnikového srovnávání. Pyramidální rozklad ukazatelů ziskovosti. Predikční a diagnostické modely finančního zdraví podniku (bonitní a bankrotní modely). Ukazatele konstruované na principu přidané hodnoty. Finanční analýza ex ante. Finanční plánování a kontrola.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti:
  Řešení rovnic a grafického znázorňování funkcí, znalost účetních výkazů, vnitropodnikového účetnictví, kalkulací nákladů, základů organizace a manažerských funkcí podniku.
Získané dovednosti, znalosti a kompetence:
  Studenti budou znát moderní přístupy a metody finanční analýzy podniku. V rámci cvičení rozvinou své schopnosti a dovednosti praktické aplikace těchto metod.
Osnova přednášek:
 
 1. Hlavní funkce finanční analýzy. Interní a externí finanční analýza.
 2. Uživatelé a pojetí hlavních etap finanční analýzy. Srovnávací základny a problém srovnatelnosti.
 3. Zdroje vstupních dat. Slabé stránky účetních výkazů. Přehled elementárních a vyšších metod finanční analýzy.
 4. Vertikální a horizontální analýza absolutních ukazatelů. Majetková a kapitálová struktura podniku.
 5. Analýza nákladů a zisku, rozdílových ukazatelů a cash-flow.
 6. Analýza poměrových ukazatelů. Analýza finanční situace podniku.
 7. Analýza provozní výkonnosti. Ekonomický normál.
 8. Metody příčinné analýzy a analýzy odchylek.
 9. Metody mezipodnikového srovnávání.
 10. Pyramidální rozklad ukazatelů ziskovosti.
 11. Predikční a diagnostické modely finančního zdraví podniku (bonitní a bankrotní modely).
 12. Ukazatele konstruované na principu přidané hodnoty.
 13. Finanční analýza ex ante. Finanční plánování a kontrola.
Literatura referenční:
 
 • BLAHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. rozšířené vydání. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2006, ISBN 80-7261-145-3.
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování. Praha: Ekopress, 2007, ISBN 978-80-86929-26-2.
 • FOTR, J.: Strategické finanční plánování. Praha, GRADA Publishing 1999, 149 s., ISBN 80-7169-694-3.
Literatura studijní:
 
 • BLAHA, Z.S., JINDŘICHOVSKÁ, I.: Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. rozšířené vydání. Praha: MANAGEMENT PRESS, 2006, ISBN 80-7261-145-3.
 • GRÜNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J.: Finanční analýza a plánování. Praha: Ekopress, 2007, ISBN 978-80-86929-26-2.
 • FOTR, J.: Strategické finanční plánování. Praha, GRADA Publishing 1999, 149 s., ISBN 80-7169-694-3.
 • KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J.: Finanční analýza - krok za krokem. Praha: C.H.Beck, 2005, ISBN 80-7179-321-3.
 • KOVANICOVÁ, D.: Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha: Polygon 2004, ISBN 80-7273-095-9.
 • SEDLÁČEK, J.: Cash-Flow. Brno, Computer Press 2003, 190 s., ISBN 80-7226-875-9.
 • MRKVIČKA, J., KOLÁŘ, P.: Finanční analýza. 2. přepracované vydání, Praha: ASPI, 2006, ISBN 80-7357-219-2.
 • NEUMAIEROVÁ, I., NEUMAIER, I.: Výkonnost a tržní hodnota firmy. Praha: Grada Publishing, 2002, ISBN 80-247-0125-1.
 • SŮVOVÁ, H., kol.: Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. 1. vyd., Praha: Bankovní institut, 1999, ISBN 80-7265-027-0.
 • SYNEK, M.: Ekonomická analýza. Praha: VŠE, 2004, ISBN 80-245-0603-3.
 • ZALAI, K., kol.: Finančno-ekonomická analýza podniku. Bratislava: Sprint, 2007, 5. vydanie, ISBN 978-80-89085-74-1.
Kontrolovaná výuka:
  Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.
Průběžná kontrola studia:
  Požadavky ke zkoušce:
 • Získání zápočtu.
 • Znalost probrané látky a její praktické aplikace.
 • Forma zkoušky kombinovaná: Ppísemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení.
Podmínky zápočtu:
  Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem - max. 100 bodů.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu - max. hodnocení 100 bodů v řádném termínu, 80 bodů v prvním opravném a 60 bodů ve druhém opravném termínu.
3. Úspěšné zpracování semestrální práce v předem určeném termínu. Maximálně 100 bodů při předání v určeném termínu, při pozdním odevzdání pouze max. 80 bodů.
4. Celkový počet bodů pro zápočet musí být vyšší než 150 bodů.
 

Vaše IPv4 adresa: 54.162.151.77